User Tools

Site Tools


08886-lepetelloidea-la-gi

Lepetelloidea
Addisonia excentrica 001.jpg
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Mollusca
Lớp (class) Gastropoda
(không phân hạng) clade Vetigastropoda
Liên họ (superfamilia) Lepetelloidea
Dall, 1882
Các họ

Xem trong bài.

Lepetelloidea là một liên họ ốc biển, là động vật thân mềm chân bụng sống ở biển in the clade Vetigastropoda (theo Phân loại Động vật chân bụng (Bouchet & Rocroi, 2005). (trước đây thuộc bộ Cocculiniformia.)

Các họ trong liên họ này gồm:

  • Addisoniidae
  • Bathyphytophilidae
  • Caymanabyssiidae
  • Cocculinellidae
  • Lepetellidae Dall, 1881
    • Choristellinae - theo phân loại Động vật chân bụng (Bouchet & Rocroi, 2005), các loài này thuộc họ Choristellidae đã bị giáng cấp thành Choristellinae.
  • Osteopeltidae
  • Pseudococculinidae
  • Pyropeltidae
08886-lepetelloidea-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)