User Tools

Site Tools


08886-lepetelloidea-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

08886-lepetelloidea-la-gi [2018/11/07 17:08] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div><​table class="​infobox taxobox"​ style="​width:​22em"><​tbody><​tr><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​font-size:​125%;​font-weight:​bold;​background:​ rgb(211,​211,​164);">​Lepetelloidea</​th></​tr><​tr><​td colspan="​2"​ style="​text-align:​center">​
 +<img alt="​Addisonia excentrica 001.jpg"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​b/​b7/​Addisonia_excentrica_001.jpg/​280px-Addisonia_excentrica_001.jpg"​ width="​280"​ height="​255"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​b/​b7/​Addisonia_excentrica_001.jpg 1.5x" data-file-width="​325"​ data-file-height="​296"/></​td></​tr><​tr><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​background:​ rgb(211,​211,​164);">​Phân loại khoa học</​th></​tr><​tr><​th scope="​row">​Giới <​small>​(<​i>​regnum</​i>​)</​small></​th><​td>​
 +Animalia</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Ngành <​small>​(<​i>​phylum</​i>​)</​small></​th><​td>​
 +Mollusca</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Lớp <​small>​(<​i>​class</​i>​)</​small></​th><​td>​
 +Gastropoda</​td></​tr><​tr><​th scope="​row"><​span style="​font-weight:​ normal;">​(không phân hạng)</​span></​th><​td>​
 +clade Vetigastropoda</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Liên họ <​small>​(<​i>​superfamilia</​i>​)</​small></​th><​td>​
 +<​b>​Lepetelloidea</​b><​br/><​span style="​font-variant:​ small-caps;">​Dall,​ 1882</​span></​td></​tr><​tr><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​background:​ rgb(211,​211,​164);">​Các họ</​th></​tr><​tr><​td colspan="​2"​ style="​text-align:​center">​
 +<p>
 +Xem trong bài.</​p></​td></​tr></​tbody></​table><​p><​b>​Lepetelloidea</​b>​ là một liên họ ốc biển, là động vật thân mềm chân bụng sống ở biển in the clade Vetigastropoda (theo Phân loại Động vật chân bụng (Bouchet &amp; Rocroi, 2005). (trước đây thuộc bộ Cocculiniformia.)
 +</p>
  
 +<​p>​Các họ trong liên họ này gồm:
 +</p>
 +<​ul><​li>​Addisoniidae</​li>​
 +<​li>​Bathyphytophilidae</​li>​
 +<​li>​Caymanabyssiidae</​li>​
 +<​li>​Cocculinellidae</​li>​
 +<​li>​Lepetellidae Dall, 1881
 +<​ul><​li>​Choristellinae - theo phân loại Động vật chân bụng (Bouchet &amp; Rocroi, 2005), các loài này thuộc họ Choristellidae đã bị giáng cấp thành Choristellinae.</​li></​ul></​li>​
 +<​li>​Osteopeltidae</​li>​
 +<​li>​Pseudococculinidae</​li>​
 +<​li>​Pyropeltidae</​li></​ul>​
 +
 +
 +
 +<div class="​boilerplate metadata plainlinks"​ id="​stub"><​table class="​metadata plainlinks stub" style="​background:​ transparent;"​ role="​presentation"><​tbody><​tr><​td><​i>​Bài viết về nhánh động vật chân bụng Vetigastropoda ​ này vẫn còn sơ khai.  Bạn có thể giúp Wikipedia bằng cách mở rộng nội dung để bài được hoàn chỉnh hơn.</​i><​div class="​plainlinks hlist navbar mini" style="​position:​ absolute; right: 15px; display: none;"><​ul><​li class="​nv-view"><​span title="​Xem bản mẫu này">​x</​span></​li><​li class="​nv-talk"><​span title="​Thảo luận về bản mẫu này">​t</​span></​li><​li class="​nv-edit"><​span title="​Sửa đổi bản mẫu này">​s</​span></​li></​ul></​div></​td>​
 +</​tr></​tbody></​table></​div>​
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1265
 +Cached time: 20181011082852
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.116 seconds
 +Real time usage: 0.145 seconds
 +Preprocessor visited node count: 1283/​1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 8684/​2097152 bytes
 +Template argument size: 695/2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 8/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 0/5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 1/400
 +Lua time usage: 0.023/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 901 KB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 123.349 ​     1 -total
 + ​85.37% ​ 105.301 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Taxobox
 + ​47.18% ​  ​58.193 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Infobox
 + ​17.94% ​  ​22.126 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Wikidata_h&​igrave;​nh_&#​7843;​nh
 + ​12.80% ​  ​15.785 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Vetigastropoda-stub
 + ​10.98% ​  ​13.540 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Asbox
 +  6.33%    7.811      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbar
 +  5.07%    6.249      2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Taxobox_colour
 +  1.67%    2.056      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​789723-0!canonical and timestamp 20181011082852 and revision id 19841443
 + ​-->​
 +</​div>​
 +
 +</​HTML>​
08886-lepetelloidea-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)