User Tools

Site Tools


08897-galileo-t-u-v-tr-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

08897-galileo-t-u-v-tr-la-gi [2018/11/07 17:08] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output">​
 +<div class="​thumb tright"><​div class="​thumbinner"​ style="​width:​252px;"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​e/​eb/​Galileo_Deployment_%28high_res%29.jpg/​250px-Galileo_Deployment_%28high_res%29.jpg"​ width="​250"​ height="​266"​ class="​thumbimage"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​e/​eb/​Galileo_Deployment_%28high_res%29.jpg/​375px-Galileo_Deployment_%28high_res%29.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​e/​eb/​Galileo_Deployment_%28high_res%29.jpg/​500px-Galileo_Deployment_%28high_res%29.jpg 2x" data-file-width="​940"​ data-file-height="​1000"/> ​ </​div></​div>​
 +<div class="​thumb tright"><​div class="​thumbinner"​ style="​width:​252px;"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​f/​f9/​1989_s34_Galileo_Deploy_5.jpg/​250px-1989_s34_Galileo_Deploy_5.jpg"​ width="​250"​ height="​335"​ class="​thumbimage"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​f/​f9/​1989_s34_Galileo_Deploy_5.jpg/​375px-1989_s34_Galileo_Deploy_5.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​f/​f9/​1989_s34_Galileo_Deploy_5.jpg/​500px-1989_s34_Galileo_Deploy_5.jpg 2x" data-file-width="​746"​ data-file-height="​1000"/> ​ <div class="​thumbcaption"><​i>​Galileo</​i>​ và Inertial Upper Stage trong không gian</​div></​div></​div>​
 +<div class="​thumb tright"><​div class="​thumbinner"​ style="​width:​222px;"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​a/​af/​The_Galilean_satellites_%28the_four_largest_moons_of_Jupiter%29.tif/​lossy-page1-220px-The_Galilean_satellites_%28the_four_largest_moons_of_Jupiter%29.tif.jpg"​ width="​220"​ height="​72"​ class="​thumbimage"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​a/​af/​The_Galilean_satellites_%28the_four_largest_moons_of_Jupiter%29.tif/​lossy-page1-330px-The_Galilean_satellites_%28the_four_largest_moons_of_Jupiter%29.tif.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​a/​af/​The_Galilean_satellites_%28the_four_largest_moons_of_Jupiter%29.tif/​lossy-page1-440px-The_Galilean_satellites_%28the_four_largest_moons_of_Jupiter%29.tif.jpg 2x" data-file-width="​1830"​ data-file-height="​600"/> ​ <div class="​thumbcaption">​Bốn vệ tinh lớn nhất của Sao Mộc chụp từ <​i>​Galileo</​i></​div></​div></​div>​
 +<div class="​thumb tright"><​div class="​thumbinner"​ style="​width:​222px;"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​f/​ff/​Io_-_Tvashtar_Catena.jpg/​220px-Io_-_Tvashtar_Catena.jpg"​ width="​220"​ height="​114"​ class="​thumbimage"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​f/​ff/​Io_-_Tvashtar_Catena.jpg/​330px-Io_-_Tvashtar_Catena.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​f/​ff/​Io_-_Tvashtar_Catena.jpg/​440px-Io_-_Tvashtar_Catena.jpg 2x" data-file-width="​800"​ data-file-height="​416"/> ​ <div class="​thumbcaption"><​i>​Galileo</​i>​ captures a dynamic eruption at Tvashtar Catena, a chain of volcanic bowls on Jupiter'​s moon Io</​div></​div></​div>​
 +<​p><​b>​Galileo</​b>​ là tàu vũ trụ tự động của NASA gửi đến thăm dò và nghiên cứu hành tinh khổng lồ Sao Mộc và các vệ tinh của nó. Con tàu được đặt theo tên của nhà bác học, thiên văn học và cha đẻ của khoa học Galileo Galilei. Con tàu được phóng lên vào ngày 18 tháng 10 năm 1989 bằng tàu con thoi Atlantis trong phi vụ STS-34. Galileo đến Sao Mộc vào ngày 7 tháng 12 năm 1995, sau 6 năm hành trình với các lần đi qua Sao Kim và Trái Đất để được hỗ trợ trọng lực. <​i>​Galileo</​i>​ đã trở thành vệ tinh nhân tạo đầu tiên của Sao Mộc. Khi đến Sao Mộc, tàu này đã thả ra tàu thăm dò Galileo, tàu thăm dò đầu tiên đi vào Sao Mộc, đo lường tại chỗ các thông tin về khí quyển Sao Mộc.<​sup id="​cite_ref-endkit_1-0"​ class="​reference">​[1]</​sup>​ Mặc dù gặp vấn đề với ăng ten, <​i>​Galileo</​i>​ đã là tàu đầu tiên thành công trong việc bay qua tiểu hành tinh, cụ thể là 951 Gaspra, và khám phá ra vệ tinh tự nhiên của tiểu hành tinh đầu tiên, Dactyl, bay quanh 243 Ida. Năm 1994, <​i>​Galileo</​i>​ đã quan sát sao chổi Shoemaker–Levy 9 va chạm với Sao Mộc.<​sup id="​cite_ref-endkit_1-1"​ class="​reference">​[1]</​sup></​p>​
  
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1330
 +Cached time: 20181027155506
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.152 seconds
 +Real time usage: 0.192 seconds
 +Preprocessor visited node count: 546/1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 10295/​2097152 bytes
 +Template argument size: 1182/​2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 8/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 1387/​5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 0/400
 +Lua time usage: 0.061/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 2.82 MB/50 MB
 +--><​!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 152.337 ​     1 -total
 + ​57.64% ​  ​87.811 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Infobox_Spacecraft
 + ​53.35% ​  ​81.277 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Infobox
 + ​25.89% ​  ​39.436 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 + ​25.06% ​  ​38.179 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Convert
 + ​20.59% ​  ​31.364 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Cite_web
 +  8.64%   ​13.157 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&#​7875;​_lo&#​7841;​i_Commons
 +  7.43%   ​11.312 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​D&#​7921;​_&​aacute;​n_li&​ecirc;​n_quan
 +  4.98%    7.583      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_b&​ecirc;​n
 +  1.08%    1.649      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Column-width
 +--><​!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​788829-0!canonical and timestamp 20181027155505 and revision id 44121644
 + ​--></​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
08897-galileo-t-u-v-tr-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)