User Tools

Site Tools


08898-thanh-v-nh-ng-la-gi

Thanh Vĩnh Đông là một xã thuộc huyện Châu Thành, tỉnh Long An, đồng bằng sông Cửu Long, Việt Nam.

- Xã Thanh Vĩnh Đông thuộc huyện Châu Thành đến ngày 11 tháng 3 năm 1977[1].

  • Quyết định 54-CP[1] ngày 11 tháng 3 năm 1977 của Hội đồng Chính phủ sáp nhập huyện Châu Thành với huyện Tân Trụ, lấy tên là huyện Tân Châu.

- Xã Thanh Vĩnh Đông thuộc huyện Tân Châu từ ngày 11 tháng 3 năm 1977[1] đến ngày 19 tháng 9 năm 1980[2].

  • Quyết định 298/CP[2] ngày 19 tháng 9 năm 1980 của Hội đồng Chính phủ đổi tên huyện Tân Châu thành huyện Vàm Cỏ.

- Xã Thanh Vĩnh Đông thuộc huyện Vàm Cỏ từ ngày 19 tháng 9 năm 1980[2] đến ngày 4 tháng 4 năm 1989[3].

  • Quyết định 36/HĐBT[3] ngày 4 tháng 4 năm 1989 của Hội đồng Bộ trưởng chia huyện Vàm Cỏ trở lại 2 huyện cũ.

- Xã Thanh Vĩnh Đông thuộc huyện Châu Thành từ ngày 4 tháng 4 năm 1989[3] đến nay.

Bản mẫu:Danh sách đơn vị hành chính thuộc tỉnh Long An

08898-thanh-v-nh-ng-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)