User Tools

Site Tools


08899-neomphaloidea-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

08899-neomphaloidea-la-gi [2018/11/07 17:08] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div><​table class="​infobox taxobox"​ style="​width:​22em"><​tbody><​tr><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​font-size:​125%;​font-weight:​bold;​background:​ rgb(211,​211,​164);">​Neomphaloidea</​th></​tr><​tr><​td colspan="​2"​ style="​text-align:​center">​
 +<img alt="​Crysomallon squamiferum.jpg"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​9/​94/​Crysomallon_squamiferum.jpg/​280px-Crysomallon_squamiferum.jpg"​ width="​280"​ height="​465"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​9/​94/​Crysomallon_squamiferum.jpg/​420px-Crysomallon_squamiferum.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​9/​94/​Crysomallon_squamiferum.jpg 2x" data-file-width="​455"​ data-file-height="​756"/></​td></​tr><​tr><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​background:​ rgb(211,​211,​164);">​Phân loại khoa học</​th></​tr><​tr><​th scope="​row">​Giới <​small>​(<​i>​regnum</​i>​)</​small></​th><​td>​
 +Animalia</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Ngành <​small>​(<​i>​phylum</​i>​)</​small></​th><​td>​
 +Mollusca</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Lớp <​small>​(<​i>​class</​i>​)</​small></​th><​td>​
 +Gastropoda</​td></​tr><​tr><​th scope="​row"><​span style="​font-weight:​ normal;">​(không phân hạng)</​span></​th><​td>​
 +clade Vetigastropoda</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Liên họ <​small>​(<​i>​superfamilia</​i>​)</​small></​th><​td>​
 +<​b>​Neomphaloidea</​b><​br/><​span style="​font-variant:​ small-caps;">​McLean,​ 1981<sup id="​cite_ref-McLean_1981_1-0"​ class="​reference">​[1]</​sup></​span></​td></​tr><​tr><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​background:​ rgb(211,​211,​164);">​Các họ</​th></​tr><​tr><​td colspan="​2"​ style="​text-align:​center">​
 +<p>
 +<​i>​Xem trong bài</​i></​p></​td></​tr></​tbody></​table><​p><​b>​Neomphaloidea</​b>​ là một siêu họ thuộc phân lớp Vetigastropoda (ghi nhận tại taxonomy of the Gastropoda by Bouchet &amp; Rocroi, 2005), bao gồm một số loài ốc biển, là các động vật thân mềm chân bụng sống ở biển. Chúng thường được biết đến với tên "​hydrothermal vent limpets"​.
 +</​p><​p>​Một siêu họ ngang hàng với <​i>​Neomphaloidea</​i>​ là Lepetodriloidea,​ đều thuộc phân lớp Vetigastropoda.
 +</p>
  
 +<​p><​b>​Các họ chính dưới cấp họ Neomphaloidea:</​b>​
 +</p>
 +<​ul><​li>​Melanodrymiidae Salvini-Plawen &amp; Steiner, 1995</​li>​
 +<​li>​Neomphalidae McLean, 1981</​li>​
 +<​li>​Peltospiridae McLean, 1989</​li></​ul><​p><​b>​Các họ phụ hoặc không chính thức khác:</​b>​
 +</p>
 +<​ul><​li><​i>​Helicrenion</​i>​ Warén &amp; Bouchet, 1993</​li>​
 +<​li><​i>​Retiskenea</​i>​ Warén &amp; Bouchet, 2001</​li>​
 +<​li><​i>​Vetulonia</​i>​ Dall, 1913</​li></​ul>​
 +<div class="​reflist"​ style="​list-style-type:​ decimal;">​
 +<ol class="​references"><​li id="​cite_note-McLean_1981-1"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text">​McLean J. H. (8 tháng 12 năm 1981). "The Galapagos rift limpet <​i>​Neomphalus</​i>:​ relevance to understanding the evolution of a major paleozoic-mesozoic radiation"​. <​i>​Malacologia</​i>​ <​b>​21</​b>​(1-2):​ 291-336.</​span>​
 +</li>
 +</​ol></​div>​
 +
 +
 +<div class="​boilerplate metadata plainlinks"​ id="​stub"><​table class="​metadata plainlinks stub" style="​background:​ transparent;"​ role="​presentation"><​tbody><​tr><​td><​i>​Bài viết về nhánh động vật chân bụng Vetigastropoda ​ này vẫn còn sơ khai.  Bạn có thể giúp Wikipedia bằng cách mở rộng nội dung để bài được hoàn chỉnh hơn.</​i><​div class="​plainlinks hlist navbar mini" style="​position:​ absolute; right: 15px; display: none;"><​ul><​li class="​nv-view"><​span title="​Xem bản mẫu này">​x</​span></​li><​li class="​nv-talk"><​span title="​Thảo luận về bản mẫu này">​t</​span></​li><​li class="​nv-edit"><​span title="​Sửa đổi bản mẫu này">​s</​span></​li></​ul></​div></​td>​
 +</​tr></​tbody></​table></​div>​
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1241
 +Cached time: 20181012041311
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.136 seconds
 +Real time usage: 0.166 seconds
 +Preprocessor visited node count: 1293/​1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 8935/​2097152 bytes
 +Template argument size: 788/2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 8/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 716/5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 1/400
 +Lua time usage: 0.027/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 901 KB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 135.787 ​     1 -total
 + ​83.42% ​ 113.274 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Taxobox
 + ​45.12% ​  ​61.262 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Infobox
 + ​18.18% ​  ​24.681 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Wikidata_h&​igrave;​nh_&#​7843;​nh
 + ​12.91% ​  ​17.525 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Vetigastropoda-stub
 + ​11.47% ​  ​15.574 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Asbox
 +  6.40%    8.685      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbar
 +  4.06%    5.516      2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Taxobox_colour
 +  3.44%    4.675      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​789724-0!canonical and timestamp 20181012041311 and revision id 26369922
 + ​-->​
 +</​div>​
 +
 +</​HTML>​
08899-neomphaloidea-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)