User Tools

Site Tools


08912-amberleyoidea-la-gi

Amberleyoidea là một siêu họ ốc biển lớn và nhỏ, đã tuyệt chủng, là động vật thân mềm chân bụng sống ở biển thuộc clade Vetigastropoda.[1]

  1. ^ Bouchet, P. & Rocroi, J.-P. (2005). “Classification and Nomenclator of Gastropod Families”. Malacologia 47 (1-2). 
  • Wenz, W. (1938-1944). Teil 1: Allgemeiner Teil und Prosobranchia (In: O.H. Schindewolf (ed.), Handbuch der Paläozoologie, Band 6, Gastropoda). Berlin: Borntraeger. tr. 1–1639. 
  • L.R. Cox (1960). “Thoughts on the classification of the Gastropoda”. Proceedings of the Malacological Society of London 33 (6): 239–261. 
  • L.R. Cox & J.B. Knight (1960). “Suborders of the Archaeogastropoda”. Proceedings of the Malacological Society of London 33 (6): 262–264. 


Bản mẫu:Paleo-gastropod-stub

08912-amberleyoidea-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)