User Tools

Site Tools


08922-b-o-ng-h-nh-b-u-d-c-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

08922-b-o-ng-h-nh-b-u-d-c-la-gi [2018/11/07 17:08] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div><​table class="​infobox taxobox"​ style="​width:​22em"><​tbody><​tr><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​font-size:​125%;​font-weight:​bold;​background:​ rgb(211,​211,​164);"><​i>​Haliotis ovina</​i></​th></​tr><​tr><​td colspan="​2"​ style="​text-align:​center">​
 +<img alt="​Haliotis ovina ovina 01.JPG"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​3/​3d/​Haliotis_ovina_ovina_01.JPG/​280px-Haliotis_ovina_ovina_01.JPG"​ width="​280"​ height="​180"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​3/​3d/​Haliotis_ovina_ovina_01.JPG/​420px-Haliotis_ovina_ovina_01.JPG 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​3/​3d/​Haliotis_ovina_ovina_01.JPG/​560px-Haliotis_ovina_ovina_01.JPG 2x" data-file-width="​8000"​ data-file-height="​5131"/><​p><​i>​Haliotis ovina</​i></​p></​td></​tr><​tr><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​background:​ rgb(211,​211,​164);">​Phân loại khoa học</​th></​tr><​tr><​th scope="​row">​Giới <​small>​(<​i>​regnum</​i>​)</​small></​th><​td>​
 +Animalia</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Ngành <​small>​(<​i>​phylum</​i>​)</​small></​th><​td>​
 +Mollusca</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Lớp <​small>​(<​i>​class</​i>​)</​small></​th><​td>​
 +Gastropoda</​td></​tr><​tr><​th scope="​row"><​span style="​font-weight:​ normal;">​(không phân hạng)</​span></​th><​td>​
 +nhánh Vetigastropoda</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Liên họ <​small>​(<​i>​superfamilia</​i>​)</​small></​th><​td>​
 +Haliotoidea</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Họ <​small>​(<​i>​familia</​i>​)</​small></​th><​td>​
 +Haliotidae</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Chi <​small>​(<​i>​genus</​i>​)</​small></​th><​td>​
 +<​i>​Haliotis</​i></​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Loài <​small>​(<​i>​species</​i>​)</​small></​th><​td>​
 +<​i><​b>​H. ovina</​b></​i></​td></​tr><​tr><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​background:​ rgb(211,​211,​164);">​Danh pháp hai phần</​th></​tr><​tr><​td colspan="​2"​ style="​text-align:​center">​
 +<span style="​font-weight:​ bold"><​i>​Haliotis ovina</​i></​span><​br/><​span style="​font-variant:​ small-caps;">​Gmelin,​ 1791 </​span></​td></​tr><​tr><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​background:​ rgb(211,​211,​164);">​Danh pháp đồng nghĩa<​sup id="​cite_ref-WoRMS_1-0"​ class="​reference">​[1]</​sup></​th></​tr><​tr><​td colspan="​2"​ style="​text-align:​center">​
 +<p>
 +<​i>​Haliotis caelata</​i>​ <​small>​Röding,​ 1798</​small><​br/><​i>​Haliotis latilabris</​i>​ <​small>​Philippi,​ 1848</​small></​p></​td></​tr></​tbody></​table><​p><​b>​Bào ngư hình bầu dục</​b>​ (danh pháp hai phần: <​i><​b>​Haliotis ovina</​b></​i>​) là một loài ốc biển, là động vật thân mềm chân bụng sống ở biển thuộc họ Haliotidae, the abalones.<​sup id="​cite_ref-WoRMS_1-1"​ class="​reference">​[1]</​sup></​p>​
 +<div id="​toc"​ class="​toc"><​input type="​checkbox"​ role="​button"​ id="​toctogglecheckbox"​ class="​toctogglecheckbox"​ style="​display:​none"/><​p><​h2>​Mục lục</​h2><​span class="​toctogglespan"><​label class="​toctogglelabel"​ for="​toctogglecheckbox"/></​span></​p>​
 +<​ul><​li class="​toclevel-1 tocsection-1"><​span class="​tocnumber">​1</​span>​ <span class="​toctext">​Các phân loài</​span></​li>​
 +<li class="​toclevel-1 tocsection-2"><​span class="​tocnumber">​2</​span>​ <span class="​toctext">​Miêu tả</​span></​li>​
 +<li class="​toclevel-1 tocsection-3"><​span class="​tocnumber">​3</​span>​ <span class="​toctext">​Phân bố</​span></​li>​
 +<li class="​toclevel-1 tocsection-4"><​span class="​tocnumber">​4</​span>​ <span class="​toctext">​Hình ảnh</​span></​li>​
 +<li class="​toclevel-1 tocsection-5"><​span class="​tocnumber">​5</​span>​ <span class="​toctext">​Chú thích</​span></​li>​
 +<li class="​toclevel-1 tocsection-6"><​span class="​tocnumber">​6</​span>​ <span class="​toctext">​Tham khảo</​span></​li>​
 +</​ul></​div>​
  
 +
 +<div class="​thumb tleft"><​div class="​thumbinner"​ style="​width:​252px;"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​f/​f6/​Haliotis_ovina_volcanicus_01.JPG/​250px-Haliotis_ovina_volcanicus_01.JPG"​ width="​250"​ height="​167"​ class="​thumbimage"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​f/​f6/​Haliotis_ovina_volcanicus_01.JPG/​375px-Haliotis_ovina_volcanicus_01.JPG 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​f/​f6/​Haliotis_ovina_volcanicus_01.JPG/​500px-Haliotis_ovina_volcanicus_01.JPG 2x" data-file-width="​8000"​ data-file-height="​5344"/> ​ <div class="​thumbcaption"><​div class="​magnify"><​a href="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​T%E1%BA%ADp_tin:​Haliotis_ovina_volcanicus_01.JPG"​ class="​internal"​ title="​Phóng lớn"/></​div>​ssp. <​i>​volcanicus</​i></​div></​div></​div>​
 +<​p>​Các phân loài của <​i>​Haliotis ovina</​i>​ gồm:
 +</p>
 +<​ul><​li><​i>​Haliotis ovina ovina</​i>​ <​small>​Gmelin,​ 1791</​small><​sup id="​cite_ref-WoRMS_1-2"​ class="​reference">​[1]</​sup></​li>​
 +<​li><​i>​Haliotis ovina volcanius</​i>​ <​small>​Patamakanthin &amp; Eng, 2007</​small><​sup id="​cite_ref-WoRMS_1-3"​ class="​reference">​[1]</​sup></​li>​
 +<​li><​i>​Haliotis ovina</​i>​ f. <​i>​patamakanthini</​i>​ <​small>​Dekker,​ Regter, &amp; Gras, 2001</​small><​sup id="​cite_ref-WoRMS_1-4"​ class="​reference">​[1]</​sup></​li></​ul>​
 +
 +<​p><​i>​H. ovina</​i>​ là loài đặc hữu của các vùng nước tây Thái Bình Dương<​sup id="​cite_ref-2"​ class="​reference">​[2]</​sup>​ and Thái Lan<sup id="​cite_ref-3"​ class="​reference">​[3]</​sup></​p>​
 +
 +<ul class="​gallery mw-gallery-traditional"><​li class="​gallerybox"​ style="​width:​ 155px"><​div style="​width:​ 155px">​
 + <div class="​thumb"​ style="​width:​ 150px;"><​div style="​margin:​22px auto;"><​img alt="​Haliotis ovina 002.jpg"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​3/​34/​Haliotis_ovina_002.jpg/​120px-Haliotis_ovina_002.jpg"​ width="​120"​ height="​106"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​3/​34/​Haliotis_ovina_002.jpg/​180px-Haliotis_ovina_002.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​3/​34/​Haliotis_ovina_002.jpg/​240px-Haliotis_ovina_002.jpg 2x" data-file-width="​1678"​ data-file-height="​1476"/></​div></​div>​
 +
 + </​div></​li>​
 + <li class="​gallerybox"​ style="​width:​ 155px"><​div style="​width:​ 155px">​
 + <div class="​thumb"​ style="​width:​ 150px;"><​div style="​margin:​32.5px auto;"><​img alt="​Haliotis ovina 001.jpg"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​b/​bf/​Haliotis_ovina_001.jpg/​120px-Haliotis_ovina_001.jpg"​ width="​120"​ height="​85"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​b/​bf/​Haliotis_ovina_001.jpg/​180px-Haliotis_ovina_001.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​b/​bf/​Haliotis_ovina_001.jpg/​240px-Haliotis_ovina_001.jpg 2x" data-file-width="​1688"​ data-file-height="​1196"/></​div></​div>​
 +
 + </​div></​li>​
 + <li class="​gallerybox"​ style="​width:​ 155px"><​div style="​width:​ 155px">​
 + <div class="​thumb"​ style="​width:​ 150px;"><​div style="​margin:​26px auto;"><​img alt="​Haliotis ovina ovina 001.jpg"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​7/​7a/​Haliotis_ovina_ovina_001.jpg/​120px-Haliotis_ovina_ovina_001.jpg"​ width="​120"​ height="​98"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​7/​7a/​Haliotis_ovina_ovina_001.jpg/​180px-Haliotis_ovina_ovina_001.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​7/​7a/​Haliotis_ovina_ovina_001.jpg/​240px-Haliotis_ovina_ovina_001.jpg 2x" data-file-width="​1717"​ data-file-height="​1408"/></​div></​div>​
 +
 + </​div></​li>​
 + <li class="​gallerybox"​ style="​width:​ 155px"><​div style="​width:​ 155px">​
 + <div class="​thumb"​ style="​width:​ 150px;"><​div style="​margin:​25.5px auto;"><​img alt="​Haliotis ovina ovina 002.jpg"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​f/​ff/​Haliotis_ovina_ovina_002.jpg/​120px-Haliotis_ovina_ovina_002.jpg"​ width="​120"​ height="​99"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​f/​ff/​Haliotis_ovina_ovina_002.jpg/​180px-Haliotis_ovina_ovina_002.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​f/​ff/​Haliotis_ovina_ovina_002.jpg/​240px-Haliotis_ovina_ovina_002.jpg 2x" data-file-width="​1723"​ data-file-height="​1421"/></​div></​div>​
 +
 + </​div></​li>​
 +</ul>
 +<div class="​reflist columns references-column-count references-column-count-2"​ style="​-moz-column-count:​ 2; -webkit-column-count:​ 2; column-count:​ 2; list-style-type:​ decimal;">​
 +<ol class="​references"><​li id="​cite_note-WoRMS-1">​^ <​sup><​i><​b>​a</​b></​i></​sup>​ <​sup><​i><​b>​ă</​b></​i></​sup>​ <​sup><​i><​b>​â</​b></​i></​sup>​ <​sup><​i><​b>​b</​b></​i></​sup>​ <​sup><​i><​b>​c</​b></​i></​sup>​ <span class="​reference-text"><​i>​Haliotis ovina</​i>​ Gmelin, 1791. World Register of Marine Species, truy cập 9 tháng 4 năm 2010.</​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-2"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text">​Oliver,​ A.P.H. (2004). <​i>​Guide to Seashells of the World.</​i>​ Buffalo: Firefly Books. 18.</​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-3"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text">​Singhakaew S., Seehabutr V., Kruatrachue M., Sretarugsa P. &amp; Romratanapun S. (2003). "​Ultrastructure of male germ cells in the testes of abalone, <​i>​Haliotis ovina</​i>​ Gmelin"​. <​i>​Molluscan Research</​i>​ <​b>​23</​b>​(2):​ 109-121. doi:​10.1071/​MR02016,​ PDF.</​span>​
 +</li>
 +</​ol></​div>​
 +
 +<​ul><​li><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​d/​df/​Wikispecies-logo.svg/​14px-Wikispecies-logo.svg.png"​ width="​14"​ height="​16"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​d/​df/​Wikispecies-logo.svg/​20px-Wikispecies-logo.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​d/​df/​Wikispecies-logo.svg/​27px-Wikispecies-logo.svg.png 2x" data-file-width="​941"​ data-file-height="​1103"/>​ Dữ liệu liên quan tới Haliotis ovina tại Wikispecies</​li>​
 +<​li><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​4a/​Commons-logo.svg/​12px-Commons-logo.svg.png"​ width="​12"​ height="​16"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​4a/​Commons-logo.svg/​18px-Commons-logo.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​4a/​Commons-logo.svg/​24px-Commons-logo.svg.png 2x" data-file-width="​1024"​ data-file-height="​1376"/>​ Phương tiện liên quan tới Haliotis ovina tại Wikimedia Commons</​li></​ul>​
 +<div class="​boilerplate metadata plainlinks"​ id="​stub"><​table class="​metadata plainlinks stub" style="​background:​ transparent;"​ role="​presentation"><​tbody><​tr><​td><​i>​Bài viết về nhánh động vật chân bụng Vetigastropoda ​ này vẫn còn sơ khai.  Bạn có thể giúp Wikipedia bằng cách mở rộng nội dung để bài được hoàn chỉnh hơn.</​i><​div class="​plainlinks hlist navbar mini" style="​position:​ absolute; right: 15px; display: none;"><​ul><​li class="​nv-view"><​span title="​Xem bản mẫu này">​x</​span></​li><​li class="​nv-talk"><​span title="​Thảo luận về bản mẫu này">​t</​span></​li><​li class="​nv-edit"><​span title="​Sửa đổi bản mẫu này">​s</​span></​li></​ul></​div></​td>​
 +</​tr></​tbody></​table></​div>​
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1275
 +Cached time: 20181011201402
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.188 seconds
 +Real time usage: 0.277 seconds
 +Preprocessor visited node count: 1523/​1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 13184/​2097152 bytes
 +Template argument size: 1385/​2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 8/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 5086/​5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 1/400
 +Lua time usage: 0.025/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 926 KB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 227.360 ​     1 -total
 + ​65.62% ​ 149.196 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Taxobox
 + ​33.20% ​  ​75.479 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Infobox
 + ​18.77% ​  ​42.670 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Wikidata_h&​igrave;​nh_&#​7843;​nh
 +  6.58%   ​14.952 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Vetigastropoda-stub
 +  5.73%   ​13.021 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Asbox
 +  5.66%   ​12.859 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 +  4.33%    9.841      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Wikispecies-inline
 +  3.30%    7.499      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbar
 +  3.14%    7.135      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Commonscat-inline
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​790906-0!canonical and timestamp 20181011201402 and revision id 26441822
 + ​-->​
 +</​div>​
 +
 +</​HTML>​
08922-b-o-ng-h-nh-b-u-d-c-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)