User Tools

Site Tools


08924-calliotropis-ambigua-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

08924-calliotropis-ambigua-la-gi [2018/11/07 17:08] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div><​table class="​infobox taxobox"​ style="​width:​22em"><​tbody><​tr><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​font-size:​125%;​font-weight:​bold;​background:​ rgb(211,​211,​164);"><​i>​Calliotropis ambigua</​i></​th></​tr><​tr><​td colspan="​2"​ style="​text-align:​center">​
 +<img alt="​Calliotropis ambigua 001.jpg"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​9/​90/​Calliotropis_ambigua_001.jpg"​ width="​280"​ height="​240"​ data-file-width="​272"​ data-file-height="​233"/></​td></​tr><​tr><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​background:​ rgb(211,​211,​164);">​Phân loại khoa học</​th></​tr><​tr><​th scope="​row">​Giới <​small>​(<​i>​regnum</​i>​)</​small></​th><​td>​
 +Animalia</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Ngành <​small>​(<​i>​phylum</​i>​)</​small></​th><​td>​
 +Mollusca</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Lớp <​small>​(<​i>​class</​i>​)</​small></​th><​td>​
 +Gastropoda</​td></​tr><​tr><​th scope="​row"><​span style="​font-weight:​ normal;">​(không phân hạng)</​span></​th><​td>​
 +clade Vetigastropoda</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Liên họ <​small>​(<​i>​superfamilia</​i>​)</​small></​th><​td>​
 +Trochoidea</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Họ <​small>​(<​i>​familia</​i>​)</​small></​th><​td>​
 +Solariellidae</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Chi <​small>​(<​i>​genus</​i>​)</​small></​th><​td>​
 +<​i>​Solariella</​i></​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Loài <​small>​(<​i>​species</​i>​)</​small></​th><​td>​
 +<​i><​b>​C. ambigua</​b></​i></​td></​tr><​tr><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​background:​ rgb(211,​211,​164);">​Danh pháp hai phần</​th></​tr><​tr><​td colspan="​2"​ style="​text-align:​center">​
 +<span style="​font-weight:​ bold"><​i>​Calliotropis ambigua</​i></​span><​br/><​span style="​font-variant:​ small-caps;">​Dautzenberg &amp; H. Fischer, 1896 </​span></​td></​tr><​tr><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​background:​ rgb(211,​211,​164);">​Danh pháp đồng nghĩa<​sup id="​cite_ref-WoRMS_2-0"​ class="​reference">​[2]</​sup></​th></​tr><​tr><​td colspan="​2"​ style="​text-align:​center">​
 +<div align="​left">​
 +<​ul><​li><​i>​Eumargarita rhina</​i>​ <​small>​Dautzenberg (non Watson), 1889</​small></​li>​
 +<​li><​i>​Solariella ambigua</​i>​ <​small>​Dautzenberg &amp; H. Fischer, 1896</​small><​sup id="​cite_ref-WoRMS-Solariella_1-0"​ class="​reference">​[1]</​sup></​li></​ul></​div>​
 +</​td></​tr></​tbody></​table><​p><​i><​b>​Calliotropis ambigua</​b></​i>​ là một loài ốc biển, là động vật thân mềm chân bụng sống ở biển thuộc họ Solariellidae.<​sup id="​cite_ref-WoRMS_2-1"​ class="​reference">​[2]</​sup></​p>​
 +<div id="​toc"​ class="​toc"><​input type="​checkbox"​ role="​button"​ id="​toctogglecheckbox"​ class="​toctogglecheckbox"​ style="​display:​none"/><​p><​h2>​Mục lục</​h2><​span class="​toctogglespan"><​label class="​toctogglelabel"​ for="​toctogglecheckbox"/></​span></​p>​
 +<​ul><​li class="​toclevel-1 tocsection-1"><​span class="​tocnumber">​1</​span>​ <span class="​toctext">​Miêu tả</​span></​li>​
 +<li class="​toclevel-1 tocsection-2"><​span class="​tocnumber">​2</​span>​ <span class="​toctext">​Phân bố</​span></​li>​
 +<li class="​toclevel-1 tocsection-3"><​span class="​tocnumber">​3</​span>​ <span class="​toctext">​Chú thích</​span></​li>​
 +<li class="​toclevel-1 tocsection-4"><​span class="​tocnumber">​4</​span>​ <span class="​toctext">​Tham khảo</​span></​li>​
 +</​ul></​div>​
  
 +
 +
 +
 +<div class="​reflist columns references-column-count references-column-count-2"​ style="​-moz-column-count:​ 2; -webkit-column-count:​ 2; column-count:​ 2; list-style-type:​ decimal;">​
 +<ol class="​references"><​li id="​cite_note-WoRMS-Solariella-1"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text"><​i>​Solariella ambigua</​i>​ Dautzenberg &amp; H. Fischer, 1896. World Register of Marine Species, truy cập ngày 22 tháng 4 năm 2010.</​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-WoRMS-2">​^ <​sup><​i><​b>​a</​b></​i></​sup>​ <​sup><​i><​b>​ă</​b></​i></​sup>​ <span class="​reference-text"><​i>​Solariella ambigua</​i>​ Dautzenberg &amp; H. Fischer, 1896. World Register of Marine Species, truy cập 22 tháng 4 năm 2010.</​span>​
 +</li>
 +</​ol></​div>​
 +
 +<​ul><​li><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​d/​df/​Wikispecies-logo.svg/​14px-Wikispecies-logo.svg.png"​ width="​14"​ height="​16"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​d/​df/​Wikispecies-logo.svg/​20px-Wikispecies-logo.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​d/​df/​Wikispecies-logo.svg/​27px-Wikispecies-logo.svg.png 2x" data-file-width="​941"​ data-file-height="​1103"/>​ Dữ liệu liên quan tới Calliotropis ambigua tại Wikispecies</​li>​
 +<li class="​mw-empty-elt"/></​ul><​p><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​4a/​Commons-logo.svg/​12px-Commons-logo.svg.png"​ width="​12"​ height="​16"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​4a/​Commons-logo.svg/​18px-Commons-logo.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​4a/​Commons-logo.svg/​24px-Commons-logo.svg.png 2x" data-file-width="​1024"​ data-file-height="​1376"/>​ Phương tiện liên quan tới Calliotropis ambigua tại Wikimedia Commons
 +</p>
 +<div class="​boilerplate metadata plainlinks"​ id="​stub"><​table class="​metadata plainlinks stub" style="​background:​ transparent;"​ role="​presentation"><​tbody><​tr><​td><​img alt="​Hình tượng sơ khai" src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​c/​c1/​Phasianotrochus_bellulus_002.jpg/​23px-Phasianotrochus_bellulus_002.jpg"​ width="​23"​ height="​40"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​c/​c1/​Phasianotrochus_bellulus_002.jpg/​34px-Phasianotrochus_bellulus_002.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​c/​c1/​Phasianotrochus_bellulus_002.jpg/​46px-Phasianotrochus_bellulus_002.jpg 2x" data-file-width="​1022"​ data-file-height="​1779"/></​td>​
 +<​td><​i>​Bài viết liên quan đến liên họ Trochoidea ​ này vẫn còn sơ khai.  Bạn có thể giúp Wikipedia bằng cách mở rộng nội dung để bài được hoàn chỉnh hơn.</​i><​div class="​plainlinks hlist navbar mini" style="​position:​ absolute; right: 15px; display: none;"><​ul><​li class="​nv-view"><​span title="​Xem bản mẫu này">​x</​span></​li><​li class="​nv-talk"><​span title="​Thảo luận về bản mẫu này">​t</​span></​li><​li class="​nv-edit"><​span title="​Sửa đổi bản mẫu này">​s</​span></​li></​ul></​div></​td>​
 +</​tr></​tbody></​table></​div>​
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1328
 +Cached time: 20181015203350
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.164 seconds
 +Real time usage: 0.210 seconds
 +Preprocessor visited node count: 1519/​1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 14224/​2097152 bytes
 +Template argument size: 1797/​2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 8/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 1322/​5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 1/400
 +Lua time usage: 0.026/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 976 KB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 177.988 ​     1 -total
 + ​63.74% ​ 113.445 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Taxobox
 + ​29.06% ​  ​51.717 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Infobox
 + ​13.45% ​  ​23.935 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Wikidata_h&​igrave;​nh_&#​7843;​nh
 + ​12.93% ​  ​23.018 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Ti&​ecirc;​u_&#​273;&#​7873;​_nghi&​ecirc;​ng
 +  9.09%   ​16.179 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Trochoidea-stub
 +  7.96%   ​14.169 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Asbox
 +  5.62%    9.995      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 +  4.67%    8.313      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Wikispecies-inline
 +  4.40%    7.833      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbar
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​791113-0!canonical and timestamp 20181015203349 and revision id 30654867
 + ​-->​
 +</​div>​
 +
 +</​HTML>​
08924-calliotropis-ambigua-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)