User Tools

Site Tools


08939-gibbula-candei-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

08939-gibbula-candei-la-gi [2018/11/07 17:08] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div><​table class="​infobox taxobox"​ style="​width:​22em"><​tbody><​tr><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​font-size:​125%;​font-weight:​bold;​background:​ rgb(211,​211,​164);"><​i>​Gibbula candei</​i></​th></​tr><​tr><​td colspan="​2"​ style="​text-align:​center">​
 +<img alt="​Gibbula candei 001.jpg"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​8/​88/​Gibbula_candei_001.jpg/​280px-Gibbula_candei_001.jpg"​ width="​280"​ height="​226"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​8/​88/​Gibbula_candei_001.jpg/​420px-Gibbula_candei_001.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​8/​88/​Gibbula_candei_001.jpg 2x" data-file-width="​448"​ data-file-height="​362"/></​td></​tr><​tr><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​background:​ rgb(211,​211,​164);">​Phân loại khoa học</​th></​tr><​tr><​th scope="​row">​Giới <​small>​(<​i>​regnum</​i>​)</​small></​th><​td>​
 +Animalia</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Ngành <​small>​(<​i>​phylum</​i>​)</​small></​th><​td>​
 +Mollusca</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Lớp <​small>​(<​i>​class</​i>​)</​small></​th><​td>​
 +Gastropoda</​td></​tr><​tr><​th scope="​row"><​span style="​font-weight:​ normal;">​(không phân hạng)</​span></​th><​td>​
 +clade Vetigastropoda</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Liên họ <​small>​(<​i>​superfamilia</​i>​)</​small></​th><​td>​
 +Trochoidea</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Họ <​small>​(<​i>​familia</​i>​)</​small></​th><​td>​
 +Trochidae</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Phân họ <​small>​(<​i>​subfamilia</​i>​)</​small></​th><​td>​
 +Trochinae</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Chi <​small>​(<​i>​genus</​i>​)</​small></​th><​td>​
 +<​i>​Gibbula</​i></​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Loài <​small>​(<​i>​species</​i>​)</​small></​th><​td>​
 +<​i><​b>​G. candei</​b></​i></​td></​tr><​tr><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​background:​ rgb(211,​211,​164);">​Danh pháp hai phần</​th></​tr><​tr><​td colspan="​2"​ style="​text-align:​center">​
 +<span style="​font-weight:​ bold"><​i>​Gibbula candei</​i></​span><​br/><​span style="​font-variant:​ small-caps;">​(d'​Orbigny,​ 1844) </​span></​td></​tr></​tbody></​table><​p><​i><​b>​Gibbula candei</​b></​i>​ là một loài ốc biển, là động vật thân mềm chân bụng sống ở biển thuộc họ Trochidae, họ ốc đụn.<​sup id="​cite_ref-WoRMS_1-0"​ class="​reference">​[1]</​sup></​p>​
 +<div id="​toc"​ class="​toc"><​input type="​checkbox"​ role="​button"​ id="​toctogglecheckbox"​ class="​toctogglecheckbox"​ style="​display:​none"/><​p><​h2>​Mục lục</​h2><​span class="​toctogglespan"><​label class="​toctogglelabel"​ for="​toctogglecheckbox"/></​span></​p>​
 +<​ul><​li class="​toclevel-1 tocsection-1"><​span class="​tocnumber">​1</​span>​ <span class="​toctext">​Miêu tả</​span></​li>​
 +<li class="​toclevel-1 tocsection-2"><​span class="​tocnumber">​2</​span>​ <span class="​toctext">​Phân bố</​span></​li>​
 +<li class="​toclevel-1 tocsection-3"><​span class="​tocnumber">​3</​span>​ <span class="​toctext">​Chú thích</​span></​li>​
 +<li class="​toclevel-1 tocsection-4"><​span class="​tocnumber">​4</​span>​ <span class="​toctext">​Tham khảo</​span></​li>​
 +</​ul></​div>​
  
 +
 +
 +
 +<div class="​reflist columns references-column-count references-column-count-2"​ style="​-moz-column-count:​ 2; -webkit-column-count:​ 2; column-count:​ 2; list-style-type:​ decimal;">​
 +<ol class="​references"><​li id="​cite_note-WoRMS-1"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text"><​i>​Gibbula candei</​i>​ (d'​Orbigny,​ 1844). World Register of Marine Species, truy cập 1 tháng 5 năm 2010.</​span>​
 +</li>
 +</​ol></​div>​
 +
 +<​ul><​li><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​d/​df/​Wikispecies-logo.svg/​14px-Wikispecies-logo.svg.png"​ width="​14"​ height="​16"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​d/​df/​Wikispecies-logo.svg/​20px-Wikispecies-logo.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​d/​df/​Wikispecies-logo.svg/​27px-Wikispecies-logo.svg.png 2x" data-file-width="​941"​ data-file-height="​1103"/>​ Dữ liệu liên quan tới Gibbula candei tại Wikispecies</​li>​
 +<li class="​mw-empty-elt"/></​ul><​p><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​4a/​Commons-logo.svg/​12px-Commons-logo.svg.png"​ width="​12"​ height="​16"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​4a/​Commons-logo.svg/​18px-Commons-logo.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​4a/​Commons-logo.svg/​24px-Commons-logo.svg.png 2x" data-file-width="​1024"​ data-file-height="​1376"/>​ Phương tiện liên quan tới Gibbula candei tại Wikimedia Commons
 +</p>
 +<div class="​boilerplate metadata plainlinks"​ id="​stub"><​table class="​metadata plainlinks stub" style="​background:​ transparent;"​ role="​presentation"><​tbody><​tr><​td><​img alt="​Hình tượng sơ khai" src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​46/​Umbonium_zelandica.JPG/​39px-Umbonium_zelandica.JPG"​ width="​39"​ height="​40"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​46/​Umbonium_zelandica.JPG/​59px-Umbonium_zelandica.JPG 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​46/​Umbonium_zelandica.JPG/​79px-Umbonium_zelandica.JPG 2x" data-file-width="​671"​ data-file-height="​680"/></​td>​
 +<​td><​i>​Bài viết liên quan đến Trochidae ​ này vẫn còn sơ khai.  Bạn có thể giúp Wikipedia bằng cách mở rộng nội dung để bài được hoàn chỉnh hơn.</​i><​div class="​plainlinks hlist navbar mini" style="​position:​ absolute; right: 15px; display: none;"><​ul><​li class="​nv-view"><​span title="​Xem bản mẫu này">​x</​span></​li><​li class="​nv-talk"><​span title="​Thảo luận về bản mẫu này">​t</​span></​li><​li class="​nv-edit"><​span title="​Sửa đổi bản mẫu này">​s</​span></​li></​ul></​div></​td>​
 +</​tr></​tbody></​table></​div>​
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1254
 +Cached time: 20181025020358
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.164 seconds
 +Real time usage: 0.227 seconds
 +Preprocessor visited node count: 1484/​1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 12073/​2097152 bytes
 +Template argument size: 979/2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 8/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 543/5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 1/400
 +Lua time usage: 0.030/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 972 KB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 191.157 ​     1 -total
 + ​64.32% ​ 122.952 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Taxobox
 + ​27.23% ​  ​52.057 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Infobox
 + ​23.42% ​  ​44.774 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Wikidata_h&​igrave;​nh_&#​7843;​nh
 +  9.52%   ​18.195 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Trochidae-stub
 +  8.88%   ​16.977 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Ti&​ecirc;​u_&#​273;&#​7873;​_nghi&​ecirc;​ng
 +  8.74%   ​16.704 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Asbox
 +  5.04%    9.635      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 +  5.00%    9.564      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbar
 +  4.17%    7.965      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Wikispecies-inline
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​791421-0!canonical and timestamp 20181025020357 and revision id 26435880
 + ​-->​
 +</​div>​
 +
 +</​HTML>​
08939-gibbula-candei-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)