User Tools

Site Tools


08947-nicos-anastasiades-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

08947-nicos-anastasiades-la-gi [2018/11/07 17:08] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div><​table class="​infobox"​ style="​width:​22em"><​tbody><​tr><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​font-size:​125%;​font-weight:​bold;​background:​ #​8eb4fb;">​Nicos Anastasiades</​th></​tr><​tr><​td colspan="​2"​ style="​text-align:​center">​
 +<img alt="​ANASTASIADES Nicos.jpg"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​f/​f8/​ANASTASIADES_Nicos.jpg/​220px-ANASTASIADES_Nicos.jpg"​ width="​220"​ height="​330"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​f/​f8/​ANASTASIADES_Nicos.jpg/​330px-ANASTASIADES_Nicos.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​f/​f8/​ANASTASIADES_Nicos.jpg/​440px-ANASTASIADES_Nicos.jpg 2x" data-file-width="​900"​ data-file-height="​1350"/><​p>​Nicos Anastasiades</​p></​td></​tr><​tr><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center"><​p>​Chức vụ</​p></​th></​tr><​tr><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center"><​div style="​background:​ #c8dbff; padding: 1px;">​Tổng thống thứ 7 của Cộng hòa Síp</​div></​th></​tr><​tr><​th scope="​row">​Nhiệm kỳ</​th><​td>​
 +28 tháng 2 năm 2013 – </​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Tiền nhiệm</​th><​td>​
 +Dimitris Christofias</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Vị trí</​th><​td>​
 +Cộng hòa Síp</​td></​tr><​tr><​th colspan="​2"/></​tr><​tr><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center"><​div style="​background:​ #c8dbff; padding: 1px;">​Chủ tịch thứ ba của DISY</​div></​th></​tr><​tr><​th scope="​row">​Nhiệm kỳ</​th><​td>​
 +1997 – 28 tháng 2 năm 2013</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Tiền nhiệm</​th><​td>​
 +Yiannakis Matsis</​td></​tr><​tr><​th colspan="​2"/></​tr><​tr><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center"><​p>​Thông tin chung</​p></​th></​tr><​tr><​th scope="​row">​Đảng phái</​th><​td>​
 +DISY</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Sinh</​th><​td>​
 +27 tháng 9, 1946 <span class="​noprint">​(72 tuổi)</​span><​br/>​Pera Pedi, Limassol, Cộng hòa Síp</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Nơi ở</​th><​td>​
 +Limassol, Cộng hòa Síp</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Tôn giáo</​th><​td>​
 +Giáo hội Síp</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Con cái</​th><​td>​
 +Two daughters (Elsa 32 và Ino 29)</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Trang web</​th><​td>​
 +www.Anastasiades.com.cy</​td></​tr></​tbody></​table><​p><​b>​Nicos Anastasiades</​b>​ (tiếng Hy Lạp: <span lang="​el">​Νίκος Αναστασιάδης</​span>;​ sinh ngày 27 tháng 9 năm 1946) là một nhà chính trị Síp. Ông là lãnh đạo Đảng Tập hợp Dân chủ Síp, đảng giành được đa số trong Nghị viện Síp trong cuộc bầu cử năm 2011.
 +</p>
  
 +<table role="​presentation"​ class="​mbox-small plainlinks sistersitebox"​ style="​background-color:#​f9f9f9;​border:​1px solid #​aaa;​color:#​000"><​tbody><​tr><​td class="​mbox-image"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​4a/​Commons-logo.svg/​30px-Commons-logo.svg.png"​ width="​30"​ height="​40"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​4a/​Commons-logo.svg/​45px-Commons-logo.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​4a/​Commons-logo.svg/​59px-Commons-logo.svg.png 2x" data-file-width="​1024"​ data-file-height="​1376"/></​td>​
 +<td class="​mbox-text plainlist">​Wikimedia Commons có thư viện hình ảnh và phương tiện truyền tải về <​i><​b><​span>​Nicos Anastasiades</​span></​b></​i></​td></​tr></​tbody></​table>​
 +
 +<div class="​boilerplate metadata plainlinks"​ id="​stub"><​table class="​metadata plainlinks stub" style="​background:​ transparent;"​ role="​presentation"><​tbody><​tr><​td><​i>​Bài viết ​  này vẫn còn sơ khai.  Bạn có thể giúp Wikipedia bằng cách mở rộng nội dung để bài được hoàn chỉnh hơn.</​i><​div class="​plainlinks hlist navbar mini" style="​position:​ absolute; right: 15px; display: none;"><​ul><​li class="​nv-view"><​span title="​Xem bản mẫu này">​x</​span></​li><​li class="​nv-talk"><​span title="​Thảo luận về bản mẫu này">​t</​span></​li><​li class="​nv-edit"><​span title="​Sửa đổi bản mẫu này">​s</​span></​li></​ul></​div></​td>​
 +</​tr></​tbody></​table></​div>​
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1269
 +Cached time: 20181030024551
 +Cache expiry: 3600
 +Dynamic content: true
 +CPU time usage: 0.276 seconds
 +Real time usage: 0.331 seconds
 +Preprocessor visited node count: 1069/​1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 16654/​2097152 bytes
 +Template argument size: 1660/​2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 13/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 0/5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 1/400
 +Lua time usage: 0.160/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 8.94 MB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 304.191 ​     1 -total
 + ​44.71% ​ 136.008 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Infobox_officeholder
 + ​43.23% ​ 131.490 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Lang-el
 + ​40.48% ​ 123.139 ​     3 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_th&​ocirc;​ng_tin
 + ​10.05% ​  ​30.560 ​    12 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&​ocirc;​ng_tin_vi&​ecirc;​n_ch&#​7913;​c/​ch&#​7913;​c_v&#​7909;​
 +  6.00%   ​18.265 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Wikidata_h&​igrave;​nh_&#​7843;​nh
 +  5.40%   ​16.440 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&#​7875;​_lo&#​7841;​i_Commons
 +  5.27%   ​16.034 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​S&#​417;​_khai
 +  4.68%   ​14.225 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​D&#​7921;​_&​aacute;​n_li&​ecirc;​n_quan
 +  4.65%   ​14.145 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Asbox
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​793343-0!canonical and timestamp 20181030024550 and revision id 26259835
 + ​-->​
 +</​div>​
 +
 +</​HTML>​
08947-nicos-anastasiades-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)