User Tools

Site Tools


08950-lodderia-iota-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

08950-lodderia-iota-la-gi [2018/11/07 17:08] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div><​table class="​metadata plainlinks ambox ambox-content ambox-Refimprove"​ role="​presentation"><​tbody><​tr><​td class="​mbox-image"><​div style="​width:​52px"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​9/​99/​Question_book-new.svg/​50px-Question_book-new.svg.png"​ width="​50"​ height="​39"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​9/​99/​Question_book-new.svg/​75px-Question_book-new.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​9/​99/​Question_book-new.svg/​100px-Question_book-new.svg.png 2x" data-file-width="​262"​ data-file-height="​204"/></​div></​td><​td class="​mbox-text"><​span class="​mbox-text-span">​Bài viết này <​b>​cần thêm chú thích nguồn gốc để kiểm chứng thông tin</​b>​.<​span class="​hide-when-compact">​ Mời bạn giúp hoàn thiện bài viết này bằng cách bổ sung chú thích tới các nguồn đáng tin cậy. Các nội dung không có nguồn có thể bị nghi ngờ và xóa bỏ.</​span><​span class="​hide-when-compact"/></​span></​td></​tr></​tbody></​table><​table class="​infobox taxobox"​ style="​width:​22em"><​tbody><​tr><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​font-size:​125%;​font-weight:​bold;​background:​ rgb(211,​211,​164);"><​i>​Lodderia iota</​i></​th></​tr><​tr><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​background:​ rgb(211,​211,​164);">​Phân loại khoa học</​th></​tr><​tr><​th scope="​row">​Giới <​small>​(<​i>​regnum</​i>​)</​small></​th><​td>​
 +Animalia</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Ngành <​small>​(<​i>​phylum</​i>​)</​small></​th><​td>​
 +Mollusca</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Lớp <​small>​(<​i>​class</​i>​)</​small></​th><​td>​
 +Gastropoda</​td></​tr><​tr><​th scope="​row"><​span style="​font-weight:​ normal;">​(không phân hạng)</​span></​th><​td>​
 +clade Vetigastropoda</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Liên họ <​small>​(<​i>​superfamilia</​i>​)</​small></​th><​td>​
 +Trochoidea</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Họ <​small>​(<​i>​familia</​i>​)</​small></​th><​td>​
 +Liotiidae</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Phân họ <​small>​(<​i>​subfamilia</​i>​)</​small></​th><​td>​
 +Liotiinae</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Chi <​small>​(<​i>​genus</​i>​)</​small></​th><​td>​
 +<​i>​Lodderia</​i></​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Loài <​small>​(<​i>​species</​i>​)</​small></​th><​td>​
 +<​i><​b>​L. iota</​b></​i></​td></​tr><​tr><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​background:​ rgb(211,​211,​164);">​Danh pháp hai phần</​th></​tr><​tr><​td colspan="​2"​ style="​text-align:​center">​
 +<span style="​font-weight:​ bold"><​i>​Lodderia iota</​i></​span><​br/><​span style="​font-variant:​ small-caps;">​(Powell,​ 1940) </​span></​td></​tr></​tbody></​table><​p><​i><​b>​Lodderia iota</​b></​i>​ là một ốc biển nhỏ, là động vật thân mềm chân bụng sống ở biển trong họ Liotiidae.
 +</p>
  
 +
 +<​ul><​li>​Powell A. W. B., <​i>​New Zealand Mollusca</​i>,​ William Collins Publishers Ltd, Auckland, New Zealand 1979 ISBN 0-00-216906-1</​li></​ul>​
 +<div class="​boilerplate metadata plainlinks"​ id="​stub"><​table class="​metadata plainlinks stub" style="​background:​ transparent;"​ role="​presentation"><​tbody><​tr><​td><​img alt="​Hình tượng sơ khai" src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​c/​c1/​Phasianotrochus_bellulus_002.jpg/​23px-Phasianotrochus_bellulus_002.jpg"​ width="​23"​ height="​40"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​c/​c1/​Phasianotrochus_bellulus_002.jpg/​34px-Phasianotrochus_bellulus_002.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​c/​c1/​Phasianotrochus_bellulus_002.jpg/​46px-Phasianotrochus_bellulus_002.jpg 2x" data-file-width="​1022"​ data-file-height="​1779"/></​td>​
 +<​td><​i>​Bài viết liên quan đến liên họ Trochoidea ​ này vẫn còn sơ khai.  Bạn có thể giúp Wikipedia bằng cách mở rộng nội dung để bài được hoàn chỉnh hơn.</​i><​div class="​plainlinks hlist navbar mini" style="​position:​ absolute; right: 15px; display: none;"><​ul><​li class="​nv-view"><​span title="​Xem bản mẫu này">​x</​span></​li><​li class="​nv-talk"><​span title="​Thảo luận về bản mẫu này">​t</​span></​li><​li class="​nv-edit"><​span title="​Sửa đổi bản mẫu này">​s</​span></​li></​ul></​div></​td>​
 +</​tr></​tbody></​table></​div>​
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1296
 +Cached time: 20181017070146
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.172 seconds
 +Real time usage: 0.228 seconds
 +Preprocessor visited node count: 1344/​1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 13422/​2097152 bytes
 +Template argument size: 710/2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 8/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 0/5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 1/400
 +Lua time usage: 0.044/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 1.41 MB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 184.083 ​     1 -total
 + ​57.10% ​ 105.115 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Taxobox
 + ​29.76% ​  ​54.779 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Infobox
 + ​29.38% ​  ​54.091 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Ch&​uacute;​_th&​iacute;​ch_trong_b&​agrave;​i
 + ​19.41% ​  ​35.736 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_th&​ocirc;​ng_b&​aacute;​o
 +  7.44%   ​13.689 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Trochoidea-stub
 +  6.48%   ​11.928 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Asbox
 +  5.42%    9.986      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Wikidata_h&​igrave;​nh_&#​7843;​nh
 +  4.38%    8.055      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Ti&​ecirc;​u_&#​273;&#​7873;​_nghi&​ecirc;​ng
 +  4.35%    8.002      2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Taxobox_colour
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​790805-0!canonical and timestamp 20181017070146 and revision id 30654997
 + ​-->​
 +</​div>​
 +
 +</​HTML>​
08950-lodderia-iota-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)