User Tools

Site Tools


08952-callogaza-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

08952-callogaza-la-gi [2018/11/07 17:08] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div><​table class="​infobox taxobox"​ style="​width:​22em"><​tbody><​tr><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​font-size:​125%;​font-weight:​bold;​background:​ rgb(211,​211,​164);"><​i>​Callogaza</​i></​th></​tr><​tr><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​background:​ rgb(211,​211,​164);">​Phân loại khoa học</​th></​tr><​tr><​th scope="​row">​Giới <​small>​(<​i>​regnum</​i>​)</​small></​th><​td>​
 +Animalia</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Ngành <​small>​(<​i>​phylum</​i>​)</​small></​th><​td>​
 +Mollusca</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Lớp <​small>​(<​i>​class</​i>​)</​small></​th><​td>​
 +Gastropoda</​td></​tr><​tr><​th scope="​row"><​span style="​font-weight:​ normal;">​(không phân hạng)</​span></​th><​td>​
 +clade Vetigastropoda</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Liên họ <​small>​(<​i>​superfamilia</​i>​)</​small></​th><​td>​
 +Trochoidea</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Họ <​small>​(<​i>​familia</​i>​)</​small></​th><​td>​
 +Trochidae</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Chi <​small>​(<​i>​genus</​i>​)</​small></​th><​td>​
 +<​i>​Callogaza</​i><​br/><​span style="​font-variant:​ small-caps;"><​sup id="​cite_ref-1"​ class="​reference">​[1]</​sup></​span></​td></​tr><​tr><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​background:​ rgb(211,​211,​164);">​Loài điển hình</​th></​tr><​tr><​td colspan="​2"​ style="​text-align:​center">​
 +<​i>​Callogaza watsoni</​i>​ <​small>​Dall,​ 1881</​small></​td></​tr></​tbody></​table><​p><​i><​b>​Callogaza</​b></​i>​ là một chi ốc biển, là động vật thân mềm chân bụng sống ở biển trong họ Trochidae, họ ốc đụn.<​sup id="​cite_ref-WoRMS_2-0"​ class="​reference">​[2]</​sup></​p>​
  
 +<​p>​Các loài trong chi <​i>​Callogaza</​i>​ gồm có:
 +</p>
 +<​ul><​li><​i>​Callogaza watsoni</​i>​ Dall, 1881<sup id="​cite_ref-3"​ class="​reference">​[3]</​sup></​li></​ul>​
 +<div class="​reflist"​ style="​list-style-type:​ decimal;">​
 +<ol class="​references"><​li id="​cite_note-1"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text">​Dall,​ Bull. Mus. Comp. Zool. ix, p. 49 (1881); I. c. xviii, p. 356.</​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-WoRMS-2"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text"><​i>​Callogaza</​i>​ . World Register of Marine Species, truy cập 1 tháng 5 năm 2010.</​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-3"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text"><​i>​Callogaza watsoni</​i>​ Dall, 1881. World Register of Marine Species, truy cập 1 tháng 5 năm 2010.</​span>​
 +</li>
 +</​ol></​div>​
 +
 +<​ul><​li class="​mw-empty-elt"/></​ul>​
 +<div class="​boilerplate metadata plainlinks"​ id="​stub"><​table class="​metadata plainlinks stub" style="​background:​ transparent;"​ role="​presentation"><​tbody><​tr><​td><​img alt="​Hình tượng sơ khai" src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​46/​Umbonium_zelandica.JPG/​39px-Umbonium_zelandica.JPG"​ width="​39"​ height="​40"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​46/​Umbonium_zelandica.JPG/​59px-Umbonium_zelandica.JPG 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​46/​Umbonium_zelandica.JPG/​79px-Umbonium_zelandica.JPG 2x" data-file-width="​671"​ data-file-height="​680"/></​td>​
 +<​td><​i>​Bài viết liên quan đến Trochidae ​ này vẫn còn sơ khai.  Bạn có thể giúp Wikipedia bằng cách mở rộng nội dung để bài được hoàn chỉnh hơn.</​i><​div class="​plainlinks hlist navbar mini" style="​position:​ absolute; right: 15px; display: none;"><​ul><​li class="​nv-view"><​span title="​Xem bản mẫu này">​x</​span></​li><​li class="​nv-talk"><​span title="​Thảo luận về bản mẫu này">​t</​span></​li><​li class="​nv-edit"><​span title="​Sửa đổi bản mẫu này">​s</​span></​li></​ul></​div></​td>​
 +</​tr></​tbody></​table></​div>​
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1330
 +Cached time: 20181019192501
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.140 seconds
 +Real time usage: 0.177 seconds
 +Preprocessor visited node count: 1352/​1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 10193/​2097152 bytes
 +Template argument size: 787/2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 8/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 1252/​5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 1/400
 +Lua time usage: 0.023/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 957 KB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 151.957 ​     1 -total
 + ​72.60% ​ 110.321 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Taxobox
 + ​40.27% ​  ​61.193 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Infobox
 + ​13.26% ​  ​20.157 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Wikidata_h&​igrave;​nh_&#​7843;​nh
 + ​11.65% ​  ​17.708 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Ti&​ecirc;​u_&#​273;&#​7873;​_nghi&​ecirc;​ng
 + ​10.43% ​  ​15.846 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Trochidae-stub
 +  9.23%   ​14.028 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Asbox
 +  4.84%    7.354      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbar
 +  4.66%    7.077      2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Taxobox_colour
 +  4.31%    6.546      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​791221-0!canonical and timestamp 20181019192501 and revision id 26460577
 + ​-->​
 +</​div>​
 +
 +</​HTML>​
08952-callogaza-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)