User Tools

Site Tools


08956-lissospira-bujnitzkii-la-gi

Lissospira bujnitzkii là một loài ốc biển, là động vật thân mềm chân bụng sống ở biển thuộc họ Turbinidae.[1]

Loài này phân bố ở vùng biển châu Âu.

  • Dữ liệu liên quan tới Lissospira bujnitzkii tại Wikispecies
  • Gofas, S.; Le Renard, J.; Bouchet, P. (2001). Mollusca, in: Costello, M.J. et al. (Ed.) (2001). European register of marine species: a check-list of the marine species in châu Âu and a bibliography of guides to their identification. Collection Patrimoines Naturels, 50: pp. 180–213
  • Kantor Yu.I. & Sysoev A.V. (2006) Marine and brackish water Gastropoda of Russia and adjacent countries: an illustrated catalogue. Moscow: KMK Scientific Press. 372 pp. + 140 pls. page(s): 40
08956-lissospira-bujnitzkii-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)