User Tools

Site Tools


08958-puebla-th-nh-ph-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

08958-puebla-th-nh-ph-la-gi [2018/11/07 17:08] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​table class="​infobox geography vcard" style="​width:​22em;​width:​23em"><​tbody><​tr><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​font-size:​125%;​font-weight:​bold;​font-size:​1.25em;​ white-space:​nowrap"><​span class="​fn org">​Puebla của Zaragoza</​span><​br/><​span class="​nickname">​Heroica Puebla de Zaragoza</​span></​th></​tr><​tr><​td colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​background-color:#​cddeff;​ font-weight:​bold;">​
 +<span class="​category">​—  Thành phố và Khu tự quản  —</​span></​td></​tr><​tr class="​mergedtoprow"><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center">​Puebla anh hùng của Zaragoza</​th></​tr><​tr style="​display:​none"><​th colspan="​2">​
 +</​th></​tr><​tr><​td colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​padding:​0.7em 0.8em">​
 +Tháp và nhà mái vòm ở các nhà thờ Puebla.<​p>​Tháp và nhà mái vòm ở các nhà thờ Puebla.</​p></​td></​tr><​tr class="​mergedtoprow"><​td colspan="​2"​ class="​maptable"​ style="​text-align:​center">​
 +<table style="​width:​100%;​ background:​none;"><​tbody><​tr><​td style="​vertical-align:​middle;​ text-align:​center;"><​img alt="​Hiệu kỳ của Puebla của Zaragoza"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​6/​6f/​Bandera_de_Puebla_de_Zaragoza.png/​100px-Bandera_de_Puebla_de_Zaragoza.png"​ width="​100"​ height="​57"​ class="​thumbborder"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​6/​6f/​Bandera_de_Puebla_de_Zaragoza.png/​150px-Bandera_de_Puebla_de_Zaragoza.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​6/​6f/​Bandera_de_Puebla_de_Zaragoza.png/​200px-Bandera_de_Puebla_de_Zaragoza.png 2x" data-file-width="​583"​ data-file-height="​333"/><​br/><​small><​b>​Hiệu kỳ</​b></​small></​td><​td style="​vertical-align:​middle;​ text-align:​center;"><​img alt="​Huy hiệu của Puebla của Zaragoza"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​0/​02/​Escudo_Puebla.png/​100px-Escudo_Puebla.png"​ width="​100"​ height="​117"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​0/​02/​Escudo_Puebla.png/​150px-Escudo_Puebla.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​0/​02/​Escudo_Puebla.png/​200px-Escudo_Puebla.png 2x" data-file-width="​224"​ data-file-height="​262"/><​br/><​small><​b>​Huy hiệu</​b></​small></​td></​tr></​tbody></​table></​td></​tr><​tr class="​mergedrow"><​td colspan="​2"​ style="​text-align:​center">​
 +Tên hiệu:​ <​span class="​nickname">​The Reliquary of America, thành phố của các thiên thần, The Angelópolis</​span></​td></​tr><​tr class="​mergedrow"><​td colspan="​2"​ style="​text-align:​center">​
 +<img alt="​Vị trí của Puebla trong bang" src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​7/​72/​Puebla_Mun-PUE.svg/​180px-Puebla_Mun-PUE.svg.png"​ width="​180"​ height="​241"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​7/​72/​Puebla_Mun-PUE.svg/​270px-Puebla_Mun-PUE.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​7/​72/​Puebla_Mun-PUE.svg/​360px-Puebla_Mun-PUE.svg.png 2x" data-file-width="​404"​ data-file-height="​541"/><​br/><​small>​Vị trí của Puebla trong bang</​small></​td></​tr><​tr class="​mergedrow"><​td colspan="​2"​ style="​text-align:​center">​
 +<img alt="​Vị trí của bang ở México"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​d/​d6/​Mexico_map%2C_MX-PUE.svg/​250px-Mexico_map%2C_MX-PUE.svg.png"​ width="​250"​ height="​170"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​d/​d6/​Mexico_map%2C_MX-PUE.svg/​375px-Mexico_map%2C_MX-PUE.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​d/​d6/​Mexico_map%2C_MX-PUE.svg/​500px-Mexico_map%2C_MX-PUE.svg.png 2x" data-file-width="​1000"​ data-file-height="​680"/><​br/><​small>​Vị trí của bang ở México</​small></​td></​tr><​tr class="​mergedtoprow"><​td colspan="​2"​ style="​text-align:​center">​
 +<div class="​center"><​div style="​width:​300px;​float:​none;​clear:​both;​margin-left:​auto;​margin-right:​auto"><​div style="​width:​300px;​padding:​0"><​div style="​position:​relative;​width:​300px"><​img alt="​Puebla của Zaragoza trên bản đồ Mexico"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​45/​Mexico_location_map.svg/​300px-Mexico_location_map.svg.png"​ width="​300"​ height="​196"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​45/​Mexico_location_map.svg/​450px-Mexico_location_map.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​45/​Mexico_location_map.svg/​600px-Mexico_location_map.svg.png 2x" data-file-width="​2028"​ data-file-height="​1323"/><​div style="​position:​absolute;​top:​74.632%;​left:​63.051%"><​div style="​position:​absolute;​left:​-3px;​top:​-3px;​line-height:​0"><​img alt="​Puebla của Zaragoza"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​0/​0c/​Red_pog.svg/​6px-Red_pog.svg.png"​ title="​Puebla của Zaragoza"​ width="​6"​ height="​6"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​0/​0c/​Red_pog.svg/​9px-Red_pog.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​0/​0c/​Red_pog.svg/​12px-Red_pog.svg.png 2x" data-file-width="​64"​ data-file-height="​64"/></​div><​p><​span style="​padding:​1px;​float:​left">​Puebla của Zaragoza</​span></​p></​div></​div></​div></​div></​div><​small>​Vị trí ở México</​small></​td></​tr><​tr class="​mergedbottomrow"><​td colspan="​2"​ style="​text-align:​center">​
 +<span style="​text-align:​ center; font-size: smaller; font-weight:​ bold; padding-bottom:​ 0.7em;">​Tọa độ:​ <span style="​white-space:​nowrap"><​span class="​plainlinks nourlexpansion"><​span class="​geo-default"><​span class="​geo-dms"​ title="​Bản đồ, không ảnh, cùng các dữ liệu khác cho vị trí này"><​span class="​latitude">​19°02′43″B</​span>​ <span class="​longitude">​98°11′51″T</​span></​span></​span><​span class="​geo-multi-punct">​ / </​span><​span class="​geo-nondefault"><​span class="​geo-dec"​ title="​Bản đồ, không ảnh, cùng các dữ liệu khác cho vị trí này">​19,​04528°B 98,​1975°T</​span><​span style="​display:​none">​ / <span class="​geo">​19.04528;​ -98.19750</​span></​span></​span></​span></​span>​ </​span></​td></​tr><​tr class="​mergedtoprow"><​th scope="​row">​Quốc gia</​th><​td>​
 +México</​td></​tr><​tr class="​mergedrow"><​th scope="​row">​Bang</​th><​td>​
 +Puebla</​td></​tr><​tr class="​mergedrow"><​th scope="​row">​Khu tự quản</​th><​td>​
 +Puebla</​td></​tr><​tr class="​mergedtoprow"><​th scope="​row">​Thành lập</​th><​td>​
 +1531</​td></​tr><​tr class="​mergedrow"><​th scope="​row">​Tư cách thành phố</​th><​td>​
 +1821</​td></​tr><​tr class="​mergedtoprow"><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​text-align:​left">​Chính quyền<​span style="​font-weight:​normal"/></​th></​tr><​tr class="​mergedrow"><​th scope="​row">​ • Chủ tịch đô thị</​th><​td>​
 +Eduardo Rivera Pérez <img alt="​PAN"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​5/​5c/​PAN_logo_%28Mexico%29.svg/​23px-PAN_logo_%28Mexico%29.svg.png"​ width="​23"​ height="​23"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​5/​5c/​PAN_logo_%28Mexico%29.svg/​35px-PAN_logo_%28Mexico%29.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​5/​5c/​PAN_logo_%28Mexico%29.svg/​46px-PAN_logo_%28Mexico%29.svg.png 2x" data-file-width="​512"​ data-file-height="​512"/></​td></​tr><​tr class="​mergedtoprow"><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​text-align:​left">​Diện tích<​span style="​font-weight:​normal"/></​th></​tr><​tr class="​mergedrow"><​th scope="​row">​ • Khu tự quản</​th><​td>​
 +534,​32 km<​sup>​2</​sup>​ (20,​630 mi<​sup>​2</​sup>​)</​td></​tr><​tr class="​mergedtoprow"><​th scope="​row">​Độ cao<span style="​font-weight:​normal">​of seat</​span></​th><​td>​
 +2.135 m (7,​005 ft)</​td></​tr><​tr class="​mergedtoprow"><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​text-align:​left">​Dân số <span style="​font-weight:​normal">​(2010)Khu tự quản</​span></​th></​tr><​tr class="​mergedrow"><​th scope="​row">​ • Khu tự quản</​th><​td>​
 +1.539.819</​td></​tr><​tr class="​mergedrow"><​th scope="​row">​ • Trung tâm hành chính<​span style="​font-weight:​normal"/></​th><​td>​
 +1.499.519</​td></​tr><​tr class="​mergedtoprow"><​th scope="​row">​Múi giờ</​th><​td>​
 +CST (UTC-6)</​td></​tr><​tr class="​mergedtoprow"><​th scope="​row">​Mã bưu chính</​th><​td class="​adr">​
 +<span class="​postal-code">​72000</​span></​td></​tr><​tr class="​mergedrow"><​th scope="​row">​Mã điện thoại</​th><​td>​
 +222</​td></​tr><​tr class="​mergedtoprow"><​th scope="​row">​Thành phố kết nghĩa</​th><​td>​
 +Firenze, Łódź, Oklahoma City, Asunción, Cancún, Pueblo, Rhodes, Talavera de la Reina, Cádiz, Burgo de Osma-Ciudad de Osma, Wolfsburg, Xalapa, Fes, León, Ródos, Hy Lạp, Benito Juárez, Quintana Roo <span class="​noprint"><​img alt="​sửa dữ liệu"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​7/​73/​Blue_pencil.svg/​16px-Blue_pencil.svg.png"​ width="​16"​ height="​16"​ style="​vertical-align:​ middle"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​7/​73/​Blue_pencil.svg/​24px-Blue_pencil.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​7/​73/​Blue_pencil.svg/​32px-Blue_pencil.svg.png 2x" data-file-width="​600"​ data-file-height="​600"/></​span></​td></​tr><​tr class="​mergedtoprow"><​th scope="​row">​Trang web</​th><​td>​
 +<b style="​font-size:​ 0.95em; color:#​555;">​(tiếng Tây Ban Nha)</​b>​ Official site</​td></​tr></​tbody></​table><​p><​b>​Thành phố và khu tự quản Puebla</​b>​ (phát âm tiếng Tây Ban Nha: [pweβla]) là thủ phủ của bang Puebla, và một trong năm thành phố thời thuộc địa quan trọng nhất ở México<​sup id="​cite_ref-seacord_1-0"​ class="​reference">​[1]</​sup>​. Là một thành phố được quy hoạch, nó nằm về phía đông Thành phố Mexico và phía tây của cảng chính của Mexico, Veracruz, trên tuyến đường chính giữa hai thành phố này.
 +</​p><​p>​Thành phố được thành lập vào năm 1531 trong một khu vực gọi là Cuetlaxcoapan<​sup id="​cite_ref-fundpuebla_2-0"​ class="​reference">​[2]</​sup>​. Thung lũng này đã có dân cư trong thế kỷ 16 như trong thời kỳ trước khi người Tây Ban Nha đến, khu vực này chủ yếu được sử dụng cho các cuộc "​Chiến tranh Hoa" giữa một số cư dân<sup id="​cite_ref-encmuc_3-0"​ class="​reference">​[3]</​sup>​. Do lịch sử của nó và phong cách kiến trúc khác nhau từ thời Phục hưng đến Baroque Mexico, thành phố đã được đưa vào danh sách di sản thế giới trong năm 1987. Thành phố nổi tiếng với mole poblano, chiles en nogada, đồ gốm Talavera, tuy nhiên, nền kinh tế chủ yếu dựa trên ngành công nghiệp.
 +</​p><​p>​Là vùng đô thị lớn thứ tư ở Mexico, thành phố đóng vai trò là một trong những trung tâm chính ở đông nam Mexico. Nhiều sinh viên đến từ mọi miền đất nước. Thành phố cũng có tầm quan trọng nhờ ngành công nghiệp, một trong những nhà máy Volkswagen lớn nhất trong thế giới không nằm ở Đức, mà tọa lạc ở Cuautlancingo.<​sup id="​cite_ref-4"​ class="​reference">​[4]</​sup>​. Kết quả là, rất nhiều nhà máy phụ trợ tọa lạc ở thành phố Puebla.
 +</p>
  
 +<div style="​width:​80%;">​
 +<table class="​wikitable collapsible"​ style="​width:​90%;​ text-align:​center;​ font-size:​90%;​ line-height:​ 1.1em; margin:​auto;"><​tbody><​tr><​th colspan="​14">​Dữ liệu khí hậu của Puebla, Mexico (1951–2010)
 +</​th></​tr><​tr><​th>​Tháng
 +</th>
 +<th>1
 +</th>
 +<th>2
 +</th>
 +<th>3
 +</th>
 +<th>4
 +</th>
 +<th>5
 +</th>
 +<th>6
 +</th>
 +<th>7
 +</th>
 +<th>8
 +</th>
 +<th>9
 +</th>
 +<​th>​10
 +</th>
 +<​th>​11
 +</th>
 +<​th>​12
 +</th>
 +<th style="​border-left-width:​medium">​Năm
 +</​th></​tr><​tr><​th height="​16">​Cao kỉ lục °C (°F)
 +</th>
 +<td style="​background:#​FF5200;​color:#​000000;​ font-size:​85%;​text-align:​center;">​29.5
 +</td>
 +<td style="​background:#​FF4100;​color:#​000000;​ font-size:​85%;​text-align:​center;">​32.0
 +</td>
 +<td style="​background:#​FF2C00;​color:#​000000;​ font-size:​85%;​text-align:​center;">​35.0
 +</td>
 +<td style="​background:#​FF2500;​color:#​000000;​ font-size:​85%;​text-align:​center;">​36.0
 +</td>
 +<td style="​background:#​FF2200;​color:#​000000;​ font-size:​85%;​text-align:​center;">​36.5
 +</td>
 +<td style="​background:#​FF3300;​color:#​000000;​ font-size:​85%;​text-align:​center;">​34.0
 +</td>
 +<td style="​background:#​FF3A00;​color:#​000000;​ font-size:​85%;​text-align:​center;">​33.0
 +</td>
 +<td style="​background:#​FF3A00;​color:#​000000;​ font-size:​85%;​text-align:​center;">​33.0
 +</td>
 +<td style="​background:#​FF4100;​color:#​000000;​ font-size:​85%;​text-align:​center;">​32.0
 +</td>
 +<td style="​background:#​FF3A00;​color:#​000000;​ font-size:​85%;​text-align:​center;">​33.0
 +</td>
 +<td style="​background:#​FF4800;​color:#​000000;​ font-size:​85%;​text-align:​center;">​31.0
 +</td>
 +<td style="​background:#​FF4B00;​color:#​000000;​ font-size:​85%;​text-align:​center;">​30.5
 +</td>
 +<td style="​background:#​FF2200;​color:#​000000;​ font-size:​85%;​text-align:​center;​ border-left-width:​medium">​36,​5
 +</​td></​tr><​tr><​th height="​16">​Trung bình cao °C (°F)
 +</th>
 +<td style="​background:#​FF7F00;​color:#​000000;​ font-size:​85%;​text-align:​center;">​23.0
 +</td>
 +<td style="​background:#​FF7900;​color:#​000000;​ font-size:​85%;​text-align:​center;">​23.9
 +</td>
 +<td style="​background:#​FF6B00;​color:#​000000;​ font-size:​85%;​text-align:​center;">​25.9
 +</td>
 +<td style="​background:#​FF6000;​color:#​000000;​ font-size:​85%;​text-align:​center;">​27.5
 +</td>
 +<td style="​background:#​FF5D00;​color:#​000000;​ font-size:​85%;​text-align:​center;">​28.0
 +</td>
 +<td style="​background:#​FF6800;​color:#​000000;​ font-size:​85%;​text-align:​center;">​26.4
 +</td>
 +<td style="​background:#​FF6F00;​color:#​000000;​ font-size:​85%;​text-align:​center;">​25.3
 +</td>
 +<td style="​background:#​FF6F00;​color:#​000000;​ font-size:​85%;​text-align:​center;">​25.3
 +</td>
 +<td style="​background:#​FF7300;​color:#​000000;​ font-size:​85%;​text-align:​center;">​24.8
 +</td>
 +<td style="​background:#​FF7300;​color:#​000000;​ font-size:​85%;​text-align:​center;">​24.8
 +</td>
 +<td style="​background:#​FF7500;​color:#​000000;​ font-size:​85%;​text-align:​center;">​24.4
 +</td>
 +<td style="​background:#​FF7B00;​color:#​000000;​ font-size:​85%;​text-align:​center;">​23.6
 +</td>
 +<td style="​background:#​FF7000;​color:#​000000;​ font-size:​85%;​text-align:​center;​ border-left-width:​medium">​25,​2
 +</​td></​tr><​tr><​th height="​16">​Trung bình ngày, °C (°F)
 +</th>
 +<td style="​background:#​FFBE7D;​color:#​000000;​ font-size:​85%;​text-align:​center;">​13.9
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB66E;​color:#​000000;​ font-size:​85%;​text-align:​center;">​15.0
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFA851;​color:#​000000;​ font-size:​85%;​text-align:​center;">​17.1
 +</td>
 +<td style="​background:#​FF9B37;​color:#​000000;​ font-size:​85%;​text-align:​center;">​19.0
 +</td>
 +<td style="​background:#​FF952C;​color:#​000000;​ font-size:​85%;​text-align:​center;">​19.8
 +</td>
 +<td style="​background:#​FF9831;​color:#​000000;​ font-size:​85%;​text-align:​center;">​19.4
 +</td>
 +<td style="​background:#​FF9F3F;​color:#​000000;​ font-size:​85%;​text-align:​center;">​18.4
 +</td>
 +<td style="​background:#​FF9F3F;​color:#​000000;​ font-size:​85%;​text-align:​center;">​18.4
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFA042;​color:#​000000;​ font-size:​85%;​text-align:​center;">​18.2
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFA64E;​color:#​000000;​ font-size:​85%;​text-align:​center;">​17.3
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB163;​color:#​000000;​ font-size:​85%;​text-align:​center;">​15.8
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFBA75;​color:#​000000;​ font-size:​85%;​text-align:​center;">​14.5
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFA74F;​color:#​000000;​ font-size:​85%;​text-align:​center;​ border-left-width:​medium">​17,​2
 +</​td></​tr><​tr><​th height="​16">​Trung bình thấp, °C (°F)
 +</th>
 +<td style="​background:#​FFFCF9;​color:#​000000;​ font-size:​85%;​text-align:​center;">​4.9
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFF3E7;​color:#​000000;​ font-size:​85%;​text-align:​center;">​6.2
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFE4C9;​color:#​000000;​ font-size:​85%;​text-align:​center;">​8.4
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFD5AC;​color:#​000000;​ font-size:​85%;​text-align:​center;">​10.5
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFCD9B;​color:#​000000;​ font-size:​85%;​text-align:​center;">​11.7
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFC790;​color:#​000000;​ font-size:​85%;​text-align:​center;">​12.5
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFCE9D;​color:#​000000;​ font-size:​85%;​text-align:​center;">​11.6
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFCE9E;​color:#​000000;​ font-size:​85%;​text-align:​center;">​11.5
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFCE9E;​color:#​000000;​ font-size:​85%;​text-align:​center;">​11.5
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFDAB5;​color:#​000000;​ font-size:​85%;​text-align:​center;">​9.8
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFECD9;​color:#​000000;​ font-size:​85%;​text-align:​center;">​7.2
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFF8F2;​color:#​000000;​ font-size:​85%;​text-align:​center;">​5.4
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFDDBC;​color:#​000000;​ font-size:​85%;​text-align:​center;​ border-left-width:​medium">​9,​3
 +</​td></​tr><​tr><​th height="​16">​Thấp kỉ lục, °C (°F)
 +</th>
 +<td style="​background:#​C9C9FF;​color:#​000000;​ font-size:​85%;​text-align:​center;">​−5.5
 +</td>
 +<td style="​background:#​DEDEFF;​color:#​000000;​ font-size:​85%;​text-align:​center;">​−1.5
 +</td>
 +<td style="​background:#​DCDCFF;​color:#​000000;​ font-size:​85%;​text-align:​center;">​−2
 +</td>
 +<td style="​background:#​ECECFF;​color:#​000000;​ font-size:​85%;​text-align:​center;">​1.0
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFFBF8;​color:#​000000;​ font-size:​85%;​text-align:​center;">​5.0
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFFBF8;​color:#​000000;​ font-size:​85%;​text-align:​center;">​5.0
 +</td>
 +<td style="​background:#​FCFCFF;​color:#​000000;​ font-size:​85%;​text-align:​center;">​4.0
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFFFFF;​color:#​000000;​ font-size:​85%;​text-align:​center;">​4.5
 +</td>
 +<td style="​background:#​E6E6FF;​color:#​000000;​ font-size:​85%;​text-align:​center;">​0.0
 +</td>
 +<td style="​background:#​F1F1FF;​color:#​000000;​ font-size:​85%;​text-align:​center;">​2.0
 +</td>
 +<td style="​background:#​CECEFF;​color:#​000000;​ font-size:​85%;​text-align:​center;">​−4.5
 +</td>
 +<td style="​background:#​C6C6FF;​color:#​000000;​ font-size:​85%;​text-align:​center;">​−6
 +</td>
 +<td style="​background:#​C6C6FF;​color:#​000000;​ font-size:​85%;​text-align:​center;​ border-left-width:​medium">​−6
 +</​td></​tr><​tr><​th height="​16">​Giáng thủy mm (inch)
 +</th>
 +<td style="​background:#​D8FFD8;​ font-size:​85%;​text-align:​center;">​12.0<​br/>​(0.472)
 +</td>
 +<td style="​background:#​D8FFD8;​ font-size:​85%;​text-align:​center;">​8.5<​br/>​(0.335)
 +</td>
 +<td style="​background:#​D8FFD8;​ font-size:​85%;​text-align:​center;">​9.4<​br/>​(0.37)
 +</td>
 +<td style="​background:#​C6FFC6;​ font-size:​85%;​text-align:​center;">​28.8<​br/>​(1.134)
 +</td>
 +<td style="​background:#​79FF79;​ font-size:​85%;​text-align:​center;">​83.5<​br/>​(3.287)
 +</td>
 +<td style="​background:#​00D900;​ font-size:​85%;​text-align:​center;">​193.5<​br/>​(7.618)
 +</td>
 +<td style="​background:#​05FF05;​ font-size:​85%;​text-align:​center;">​161.6<​br/>​(6.362)
 +</td>
 +<td style="​background:#​00F600;​ font-size:​85%;​text-align:​center;">​172.4<​br/>​(6.787)
 +</td>
 +<td style="​background:#​00CA00;​ font-size:​85%;​text-align:​center;">​197.1<​br/>​(7.76)
 +</td>
 +<td style="​background:#​79FF79;​ font-size:​85%;​text-align:​center;">​79.1<​br/>​(3.114)
 +</td>
 +<td style="​background:#​D8FFD8;​ font-size:​85%;​text-align:​center;">​18.0<​br/>​(0.709)
 +</td>
 +<td style="​background:#​ECFFEC;​ font-size:​85%;​text-align:​center;">​5.2<​br/>​(0.205)
 +</td>
 +<td style="​background:#​79FF79;​ font-size:​85%;​text-align:​center;​ border-left-width:​medium">​969,​1<​br/>​(38,​154)
 +</​td></​tr><​tr><​th height="​16"​ style="​font-size:​90%">​% độ ẩm
 +</th>
 +<td style="​background:#​3434FF;​color:#​FFFFFF;​ font-size:​85%;​text-align:​center;">​53
 +</td>
 +<td style="​background:#​3434FF;​color:#​FFFFFF;​ font-size:​85%;​text-align:​center;">​53
 +</td>
 +<td style="​background:#​4B4BFF;​color:#​FFFFFF;​ font-size:​85%;​text-align:​center;">​47
 +</td>
 +<td style="​background:#​3838FF;​color:#​FFFFFF;​ font-size:​85%;​text-align:​center;">​52
 +</td>
 +<td style="​background:#​2C2CFF;​color:#​FFFFFF;​ font-size:​85%;​text-align:​center;">​55
 +</td>
 +<td style="​background:#​0E0EFF;​color:#​FFFFFF;​ font-size:​85%;​text-align:​center;">​63
 +</td>
 +<td style="​background:#​0000FD;​color:#​FFFFFF;​ font-size:​85%;​text-align:​center;">​67
 +</td>
 +<td style="​background:#​0000F9;​color:#​FFFFFF;​ font-size:​85%;​text-align:​center;">​68
 +</td>
 +<td style="​background:#​0606FF;​color:#​FFFFFF;​ font-size:​85%;​text-align:​center;">​65
 +</td>
 +<td style="​background:#​1111FF;​color:#​FFFFFF;​ font-size:​85%;​text-align:​center;">​62
 +</td>
 +<td style="​background:#​3838FF;​color:#​FFFFFF;​ font-size:​85%;​text-align:​center;">​52
 +</td>
 +<td style="​background:#​1919FF;​color:#​FFFFFF;​ font-size:​85%;​text-align:​center;">​60
 +</td>
 +<td style="​background:#​2121FF;​color:#​FFFFFF;​ font-size:​85%;​text-align:​center;​ border-left-width:​medium">​58
 +</​td></​tr><​tr><​th height="​16"​ style="​font-size:​90%">​Số ngày giáng thủy <abbr class="​abbr"​ title="​trung bình">​TB</​abbr>​ <​span><​span class="​nowrap">​(≥ 0.1 mm)</​span>​
 +</​span></​th>​
 +<td style="​background:#​EBEBFF;​color:#​000000;​ font-size:​85%;​text-align:​center;">​1.6
 +</td>
 +<td style="​background:#​E7E7FF;​color:#​000000;​ font-size:​85%;​text-align:​center;">​1.7
 +</td>
 +<td style="​background:#​E1E1FF;​color:#​000000;​ font-size:​85%;​text-align:​center;">​2.4
 +</td>
 +<td style="​background:#​AFAFFF;​color:#​000000;​ font-size:​85%;​text-align:​center;">​6.2
 +</td>
 +<td style="​background:#​6262FF;​color:#​FFFFFF;​ font-size:​85%;​text-align:​center;">​12.7
 +</td>
 +<td style="​background:#​1616FF;​color:#​FFFFFF;​ font-size:​85%;​text-align:​center;">​18.2
 +</td>
 +<td style="​background:#​2222FF;​color:#​FFFFFF;​ font-size:​85%;​text-align:​center;">​17.9
 +</td>
 +<td style="​background:#​1E1EFF;​color:#​FFFFFF;​ font-size:​85%;​text-align:​center;">​18.2
 +</td>
 +<td style="​background:#​1010FF;​color:#​FFFFFF;​ font-size:​85%;​text-align:​center;">​18.7
 +</td>
 +<td style="​background:#​8383FF;​color:#​000000;​ font-size:​85%;​text-align:​center;">​10.0
 +</td>
 +<td style="​background:#​D7D7FF;​color:#​000000;​ font-size:​85%;​text-align:​center;">​3.1
 +</td>
 +<td style="​background:#​F0F0FF;​color:#​000000;​ font-size:​85%;​text-align:​center;">​1.2
 +</td>
 +<td style="​background:#​8989FF;​color:#​000000;​ font-size:​85%;​text-align:​center;​ border-left-width:​medium">​111,​9
 +</​td></​tr><​tr><​th height="​16"​ style="​font-size:​90%">​Số giờ nắng trung bình hàng tháng
 +</th>
 +<td style="​background:#​E7E700;​color:#​000000;​ font-size:​85%;​text-align:​center;">​268
 +</td>
 +<td style="​background:#​EBEB04;​color:#​000000;​ font-size:​85%;​text-align:​center;">​262
 +</td>
 +<td style="​background:#​EBEB03;​color:#​000000;​ font-size:​85%;​text-align:​center;">​286
 +</td>
 +<td style="​background:#​E9E900;​color:#​000000;​ font-size:​85%;​text-align:​center;">​269
 +</td>
 +<td style="​background:#​E4E400;​color:#​000000;​ font-size:​85%;​text-align:​center;">​257
 +</td>
 +<td style="​background:#​D9D900;​color:#​000000;​ font-size:​85%;​text-align:​center;">​202
 +</td>
 +<td style="​background:#​DADA00;​color:#​000000;​ font-size:​85%;​text-align:​center;">​212
 +</td>
 +<td style="​background:#​DBDB00;​color:#​000000;​ font-size:​85%;​text-align:​center;">​217
 +</td>
 +<td style="​background:#​D5D500;​color:#​000000;​ font-size:​85%;​text-align:​center;">​184
 +</td>
 +<td style="​background:#​E1E100;​color:#​000000;​ font-size:​85%;​text-align:​center;">​241
 +</td>
 +<td style="​background:#​E6E600;​color:#​000000;​ font-size:​85%;​text-align:​center;">​256
 +</td>
 +<td style="​background:#​E4E400;​color:#​000000;​ font-size:​85%;​text-align:​center;">​256
 +</td>
 +<td style="​background:#​E2E200;​color:#​000000;​ font-size:​85%;​text-align:​center;​ border-left-width:​medium">​2.910
 +</​td></​tr><​tr><​td colspan="​14"​ style="​text-align:​center;​font-size:​85%"><​i>​Nguồn #1: Servicio Meteorológico National (độ ẩm 1981–2000)<​sup id="​cite_ref-SMN_5-0"​ class="​reference">​[5]</​sup><​sup id="​cite_ref-obs_6-0"​ class="​reference">​[6]</​sup></​i>​
 +</​td></​tr><​tr><​td colspan="​14"​ style="​text-align:​center;​ font-size:​85%"><​i>​Nguồn #2: Deutscher Wetterdienst (nắng, 1961–1990)<​sup id="​cite_ref-DWD_7-0"​ class="​reference">​[7]</​sup><​sup id="​cite_ref-8"​ class="​reference">​[8]</​sup></​i>​
 +</​td></​tr></​tbody></​table></​div>​
 +
 +
 +<​p><​br/>​Bản mẫu:​Puebla
 +</p>
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1305
 +Cached time: 20181010170646
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 1.268 seconds
 +Real time usage: 1.472 seconds
 +Preprocessor visited node count: 26386/​1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 199453/​2097152 bytes
 +Template argument size: 29545/​2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 26/40
 +Expensive parser function count: 6/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 7947/​5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 1/400
 +Lua time usage: 0.428/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 4.36 MB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% 1340.902 ​     1 -total
 + ​61.23% ​ 821.075 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Weather_box
 + ​37.12% ​ 497.779 ​     5 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Weather_box/​line
 + ​28.61% ​ 383.622 ​   312 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Hexadecimal
 + ​27.74% ​ 372.024 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&​ocirc;​ng_tin_khu_d&​acirc;​n_c&#​432;​
 + ​24.19% ​ 324.396 ​     2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_th&​ocirc;​ng_tin
 + ​23.04% ​ 309.003 ​    65 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Weather_box/​colt
 + ​11.16% ​ 149.606 ​    67 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Rnd
 + ​10.91% ​ 146.288 ​    65 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Weather_box/​CtoF
 +  8.96%  120.122 ​     2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Weather_box/​oneline/​date
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​792048-0!canonical and timestamp 20181010170645 and revision id 24102014
 + ​-->​
 +</​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
08958-puebla-th-nh-ph-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)