User Tools

Site Tools


08968-sukashitrochus-lyallensis-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

08968-sukashitrochus-lyallensis-la-gi [2018/11/07 17:08] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div><​table class="​infobox taxobox"​ style="​width:​22em"><​tbody><​tr><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​font-size:​125%;​font-weight:​bold;​background:​ rgb(211,​211,​164);"><​i>​Sukashitrochus lyallensis</​i></​th></​tr><​tr><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​background:​ rgb(211,​211,​164);">​Phân loại khoa học</​th></​tr><​tr><​th scope="​row">​Giới <​small>​(<​i>​regnum</​i>​)</​small></​th><​td>​
 +Animalia</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Ngành <​small>​(<​i>​phylum</​i>​)</​small></​th><​td>​
 +Mollusca</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Lớp <​small>​(<​i>​class</​i>​)</​small></​th><​td>​
 +Gastropoda</​td></​tr><​tr><​th scope="​row"><​span style="​font-weight:​ normal;">​(không phân hạng)</​span></​th><​td>​
 +clade Vetigastropoda</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Liên họ <​small>​(<​i>​superfamilia</​i>​)</​small></​th><​td>​
 +Scissurelloidea</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Họ <​small>​(<​i>​familia</​i>​)</​small></​th><​td>​
 +Scissurellidae</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Phân họ <​small>​(<​i>​subfamilia</​i>​)</​small></​th><​td>​
 +Scissurellinae</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Chi <​small>​(<​i>​genus</​i>​)</​small></​th><​td>​
 +<​i>​Sukashitrochus</​i></​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Loài <​small>​(<​i>​species</​i>​)</​small></​th><​td>​
 +<​i><​b>​S. lyallensis</​b></​i></​td></​tr><​tr><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​background:​ rgb(211,​211,​164);">​Danh pháp hai phần</​th></​tr><​tr><​td colspan="​2"​ style="​text-align:​center">​
 +<span style="​font-weight:​ bold"><​i>​Sukashitrochus lyallensis</​i></​span><​br/><​span style="​font-variant:​ small-caps;">​(Finlay,​ 1927) </​span></​td></​tr><​tr><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​background:​ rgb(211,​211,​164);">​Danh pháp đồng nghĩa<​sup id="​cite_ref-WoRMS_1-0"​ class="​reference">​[1]</​sup></​th></​tr><​tr><​td colspan="​2"​ style="​text-align:​center">​
 +<div align="​left">​
 +<​ul><​li><​i>​Schismope atkinsoni</​i>​ <​small>​Suter,​ 1913</​small></​li>​
 +<​li><​i>​Schismope lyallensis</​i>​ <​small>​Finlay,​ 1927</​small></​li>​
 +<​li><​i>​Sinezona lyallensis</​i>​ <​small>​(Finlay,​ 1927)</​small></​li></​ul></​div>​
 +</​td></​tr></​tbody></​table><​p><​i><​b>​Sukashitrochus lyallensis</​b></​i>​ là một loài ốc biển nhỏ, là động vật thân mềm chân bụng sống ở biển trong họ Scissurellidae.<​sup id="​cite_ref-WoRMS_1-1"​ class="​reference">​[1]</​sup></​p>​
  
 +<​p><​i>​Sukashitrochus lyallensis</​i>​ được tìm thấy ở New Zealand. Nó được tìm thấy ở water up to a depth of 240m.
 +</p>
 +
 +<div class="​reflist"​ style="​list-style-type:​ decimal;">​
 +<ol class="​references"><​li id="​cite_note-WoRMS-1">​^ <​sup><​i><​b>​a</​b></​i></​sup>​ <​sup><​i><​b>​ă</​b></​i></​sup>​ <span class="​reference-text">​WoRMS:​ Sukashitrochus lyallensis; accessed: 21 tháng 10 năm 2010</​span>​
 +</li>
 +</​ol></​div>​
 +
 +<​ul><​li>​Powell A. W. B., <​i>​New Zealand Mollusca</​i>,​ William Collins Publishers Ltd, Auckland, New Zealand 1979 ISBN 0-00-216906-1</​li></​ul>​
 +<div class="​boilerplate metadata plainlinks"​ id="​stub"><​table class="​metadata plainlinks stub" style="​background:​ transparent;"​ role="​presentation"><​tbody><​tr><​td><​i>​Bài viết về nhánh động vật chân bụng Vetigastropoda ​ này vẫn còn sơ khai.  Bạn có thể giúp Wikipedia bằng cách mở rộng nội dung để bài được hoàn chỉnh hơn.</​i><​div class="​plainlinks hlist navbar mini" style="​position:​ absolute; right: 15px; display: none;"><​ul><​li class="​nv-view"><​span title="​Xem bản mẫu này">​x</​span></​li><​li class="​nv-talk"><​span title="​Thảo luận về bản mẫu này">​t</​span></​li><​li class="​nv-edit"><​span title="​Sửa đổi bản mẫu này">​s</​span></​li></​ul></​div></​td>​
 +</​tr></​tbody></​table></​div>​
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1296
 +Cached time: 20181020204350
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.176 seconds
 +Real time usage: 0.208 seconds
 +Preprocessor visited node count: 1300/​1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 11378/​2097152 bytes
 +Template argument size: 1337/​2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 8/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 601/5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 1/400
 +Lua time usage: 0.025/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 976 KB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 162.575 ​     1 -total
 + ​61.26% ​  ​99.600 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Taxobox
 + ​33.21% ​  ​53.999 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Infobox
 + ​20.48% ​  ​33.294 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Ti&​ecirc;​u_&#​273;&#​7873;​_nghi&​ecirc;​ng
 + ​12.34% ​  ​20.067 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Vetigastropoda-stub
 + ​10.82% ​  ​17.588 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Asbox
 +  6.30%   ​10.244 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Wikidata_h&​igrave;​nh_&#​7843;​nh
 +  5.98%    9.720      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbar
 +  4.75%    7.723      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 +  3.88%    6.308      2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Taxobox_colour
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​791010-0!canonical and timestamp 20181020204350 and revision id 26440468
 + ​-->​
 +</​div>​
 +
 +</​HTML>​
08968-sukashitrochus-lyallensis-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)