User Tools

Site Tools


08977-ph-t-n-t-n-ph-ng-la-gi

Phú Tân là một xã thuộc huyện Tân Phú Đông, tỉnh Tiền Giang, đồng bằng sông Cửu Long, Việt Nam.

Mục lục

  • 1 Lịch sử
    • 1.1 Phú Tân, huyện Gò Công Đông
    • 1.2 Phú Tân, huyện Tân Phú Đông
  • 2 Chú thích

Phú Tân, huyện Gò Công Đông[sửa | sửa mã nguồn]

Phú Tân thuộc huyện Gò Công Đông từ ngày 09 tháng 03 năm 1992[1] đến ngày 21 tháng 01 năm 2008[2].

  • Ngày 09 tháng 03 năm 1992, trích một phần diện tích và dân số xã Phú Đông, huyện Gò Công Đông để thành lập xã Phú Tân[1]

Phú Tân, huyện Tân Phú Đông[sửa | sửa mã nguồn]

Phú Tân thuộc huyện Tân Phú Đông từ ngày 21 tháng 01 năm 2008[2] đến nay.

  • Nghị định 09/2008/NĐ-CP[2] ngày 21 tháng 01 năm 2008 của Chính phủ về việc chuyển xã Phú Tân thuộc huyện Gò Công Đông về huyện Tân Phú Đông quản lý.
  1. ^ a ă http://www.tiengiang.gov.vn/xemtin.asp?cap=3&idcha=2058&id=2140
  2. ^ a ă â http://www.thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-09-2008-ND-CP-dieu-chinh-dia-gioi-hanh-chinh-huyen-Go-Cong-Dong-Tay-de-mo-rong-thi-xa-Go-Cong-thanh-lap-huyen-Tan-Phu-Dong-tinh-Tien-Giang/62099/thuoc-tinh.aspx Nghị định 09/2008/NĐ-CP về việc điều chỉnh địa giới hành chính huyện Gò Công Đông và Gò Công Tây để mở rộng thị xã Gò Công và thành lập huyện Tân Phú Đông, tỉnh Tiền Giang
08977-ph-t-n-t-n-ph-ng-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)