User Tools

Site Tools


08977-ph-t-n-t-n-ph-ng-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

08977-ph-t-n-t-n-ph-ng-la-gi [2018/11/07 17:08] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div><​div class="​dablink">​Đối với các định nghĩa khác, xem Phú Tân.</​div><​p><​b>​Phú Tân</​b>​ là một xã thuộc huyện Tân Phú Đông, tỉnh Tiền Giang, đồng bằng sông Cửu Long, Việt Nam.
 +</​p><​div id="​toc"​ class="​toc"><​input type="​checkbox"​ role="​button"​ id="​toctogglecheckbox"​ class="​toctogglecheckbox"​ style="​display:​none"/><​p><​h2>​Mục lục</​h2><​span class="​toctogglespan"><​label class="​toctogglelabel"​ for="​toctogglecheckbox"/></​span></​p>​
 +<​ul><​li class="​toclevel-1 tocsection-1"><​span class="​tocnumber">​1</​span>​ <span class="​toctext">​Lịch sử</​span>​
 +<​ul><​li class="​toclevel-2 tocsection-2"><​span class="​tocnumber">​1.1</​span>​ <span class="​toctext"><​b>​Phú Tân</​b>,​ huyện Gò Công Đông</​span></​li>​
 +<li class="​toclevel-2 tocsection-3"><​span class="​tocnumber">​1.2</​span>​ <span class="​toctext"><​b>​Phú Tân</​b>,​ huyện Tân Phú Đông</​span></​li>​
 +</​ul></​li>​
 +<li class="​toclevel-1 tocsection-4"><​span class="​tocnumber">​2</​span>​ <span class="​toctext">​Chú thích</​span></​li>​
 +</​ul></​div>​
  
 +
 +<​h3><​span id="​Ph.C3.BA_T.C3.A2n.2C_huy.E1.BB.87n_G.C3.B2_C.C3.B4ng_.C4.90.C3.B4ng"/><​span class="​mw-headline"​ id="​Phú_Tân,​_huyện_Gò_Công_Đông"><​b>​Phú Tân</​b>,​ huyện Gò Công Đông</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​sửa<​span class="​mw-editsection-divider">​ | </​span>​sửa mã nguồn<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h3>​
 +<​p><​b>​Phú Tân</​b>​ thuộc huyện Gò Công Đông từ ngày 09 tháng 03 năm 1992<sup id="​cite_ref-TP02_1-0"​ class="​reference">​[1]</​sup>​ đến ngày 21 tháng 01 năm 2008<sup id="​cite_ref-TP03_2-0"​ class="​reference">​[2]</​sup>​.
 +</p>
 +<​ul><​li>​Ngày 09 tháng 03 năm 1992, trích một phần diện tích và dân số xã Phú Đông, huyện Gò Công Đông để thành lập xã Phú Tân<sup id="​cite_ref-TP02_1-1"​ class="​reference">​[1]</​sup></​li></​ul><​h3><​span id="​Ph.C3.BA_T.C3.A2n.2C_huy.E1.BB.87n_T.C3.A2n_Ph.C3.BA_.C4.90.C3.B4ng"/><​span class="​mw-headline"​ id="​Phú_Tân,​_huyện_Tân_Phú_Đông"><​b>​Phú Tân</​b>,​ huyện Tân Phú Đông</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​sửa<​span class="​mw-editsection-divider">​ | </​span>​sửa mã nguồn<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h3>​
 +<​p><​b>​Phú Tân</​b>​ thuộc huyện Tân Phú Đông từ ngày 21 tháng 01 năm 2008<sup id="​cite_ref-TP03_2-1"​ class="​reference">​[2]</​sup>​ đến nay.
 +</p>
 +<​ul><​li>​Nghị định <​b>​09/​2008/​NĐ-CP</​b><​sup id="​cite_ref-TP03_2-2"​ class="​reference">​[2]</​sup>​ ngày 21 tháng 01 năm 2008 của Chính phủ về việc chuyển xã Phú Tân thuộc huyện Gò Công Đông về huyện Tân Phú Đông quản lý.</​li></​ul>​
 +<div class="​reflist columns references-column-count references-column-count-2"​ style="​-moz-column-count:​ 2; -webkit-column-count:​ 2; column-count:​ 2; list-style-type:​ decimal;">​
 +<ol class="​references"><​li id="​cite_note-TP02-1">​^ <​sup><​i><​b>​a</​b></​i></​sup>​ <​sup><​i><​b>​ă</​b></​i></​sup>​ <span class="​reference-text">​http://​www.tiengiang.gov.vn/​xemtin.asp?​cap=3&​amp;​idcha=2058&​amp;​id=2140</​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-TP03-2">​^ <​sup><​i><​b>​a</​b></​i></​sup>​ <​sup><​i><​b>​ă</​b></​i></​sup>​ <​sup><​i><​b>​â</​b></​i></​sup>​ <span class="​reference-text">​http://​www.thuvienphapluat.vn/​van-ban/​Bo-may-hanh-chinh/​Nghi-dinh-09-2008-ND-CP-dieu-chinh-dia-gioi-hanh-chinh-huyen-Go-Cong-Dong-Tay-de-mo-rong-thi-xa-Go-Cong-thanh-lap-huyen-Tan-Phu-Dong-tinh-Tien-Giang/​62099/​thuoc-tinh.aspx Nghị định 09/​2008/​NĐ-CP về việc điều chỉnh địa giới hành chính huyện Gò Công Đông và Gò Công Tây để mở rộng thị xã Gò Công và thành lập huyện Tân Phú Đông, tỉnh Tiền Giang</​span>​
 +</li>
 +</​ol></​div>​
 +<div class="​boilerplate metadata plainlinks"​ id="​stub"><​table class="​metadata plainlinks stub" style="​background:​ transparent;"​ role="​presentation"><​tbody><​tr><​td><​img alt="​Hình tượng sơ khai" src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​2/​21/​Flag_of_Vietnam.svg/​30px-Flag_of_Vietnam.svg.png"​ width="​30"​ height="​20"​ class="​thumbborder"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​2/​21/​Flag_of_Vietnam.svg/​45px-Flag_of_Vietnam.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​2/​21/​Flag_of_Vietnam.svg/​60px-Flag_of_Vietnam.svg.png 2x" data-file-width="​900"​ data-file-height="​600"/></​td>​
 +<​td><​i>​Bài viết liên quan đến Việt Nam  này vẫn còn sơ khai.  Bạn có thể giúp Wikipedia bằng cách mở rộng nội dung để bài được hoàn chỉnh hơn.</​i><​div class="​plainlinks hlist navbar mini" style="​position:​ absolute; right: 15px; display: none;"><​ul><​li class="​nv-view"><​span title="​Xem bản mẫu này">​x</​span></​li><​li class="​nv-talk"><​span title="​Thảo luận về bản mẫu này">​t</​span></​li><​li class="​nv-edit"><​span title="​Sửa đổi bản mẫu này">​s</​span></​li></​ul></​div></​td>​
 +</​tr></​tbody></​table></​div>​
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1252
 +Cached time: 20181011023753
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.044 seconds
 +Real time usage: 0.064 seconds
 +Preprocessor visited node count: 219/1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 5119/​2097152 bytes
 +Template argument size: 297/2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 7/40
 +Expensive parser function count: 1/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 1877/​5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 0/400
 +Lua time usage: 0.004/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 576 KB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​  ​45.884 ​     1 -total
 + ​56.49% ​  ​25.918 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​S&#​417;​_khai_Vi&#​7879;​t_Nam
 + ​52.18% ​  ​23.942 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_s&#​417;​_khai
 + ​40.04% ​  ​18.373 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbar
 + ​23.71% ​  ​10.877 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 +  9.79%    4.494      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​B&​agrave;​i_c&​ugrave;​ng_t&​ecirc;​n
 +  7.93%    3.637      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Column-count
 +  3.74%    1.715      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Hatnote
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​792888-0!canonical and timestamp 20181011023753 and revision id 22799691
 + ​-->​
 +</​div>​
 +
 +</​HTML>​
08977-ph-t-n-t-n-ph-ng-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)