User Tools

Site Tools


08979-mike-schroepfer-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

08979-mike-schroepfer-la-gi [2018/11/07 17:08] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​p><​b>​Mike Schroepfer</​b>​ (sinh năm 1975<sup id="​cite_ref-Laptopmag_1-1"​ class="​reference">​[1]</​sup>​) là một doanh nhân, kỹ sư công nghệ và nhà quản lý, hiện đang là phó chủ tịch mảng kỹ thuật của Facebook từ khi được bổ nhiệm tháng 8 năm 2008.<​sup id="​cite_ref-Crunchbase_2-0"​ class="​reference">​[2]</​sup><​sup id="​cite_ref-FBexecbios_3-0"​ class="​reference">​[3]</​sup></​p><​p>​Schroepfer theo học trường trung học Spanish River Community tại Palm Beach County, Florida, tốt nghiệp năm 1993.<​sup id="​cite_ref-FBook_4-0"​ class="​reference">​[4]</​sup>​ Schroepfer nhận bằng cử nhân (1997) và bằng tiến sĩ (1999) chuyên ngành khoa học máy tính tại trường đại học Stanford.<​sup id="​cite_ref-Crunchbase_2-1"​ class="​reference">​[2]</​sup><​sup id="​cite_ref-FBook_4-1"​ class="​reference">​[4]</​sup><​sup id="​cite_ref-SGallery_5-0"​ class="​reference">​[5]</​sup></​p><​p>​Schroepfer từng là kỹ sư phần mềm tại công ty phần mềm máy tính Puffin Designs từ tháng 10 năm 1997 đến tháng 11 năm 1999 khi đang là hội viên của Reactivity, Inc., một văn phòng luật tư vấn về phần mềm máy tính.<​sup id="​cite_ref-Linkedin_6-0"​ class="​reference">​[6]</​sup></​p><​p>​Schroepfer thành lập công ty phần mềm máy tính CenterRun vào tháng 6 năm 2000, trở thành trưởng bộ phận kỹ sư và giám đốc kỹ thuật của công ty này. CenterRun được Sun Microsystems mua lại vào tháng 11 năm 2003. Sau sự kiện này Schroepfer trở thành giám đốc công nghệ của trung tâm phân chia dữ liệu tự động của Sun ("​N1"​).<​sup id="​cite_ref-Crunchbase_2-2"​ class="​reference">​[2]</​sup><​sup id="​cite_ref-Linkedin_6-1"​ class="​reference">​[6]</​sup><​sup id="​cite_ref-ABorg_7-0"​ class="​reference">​[7]</​sup>​ Schroepfer là phó chủ tịch mảng kỹ thuật của Mozilla Corporation từ tháng 7 năm 2005 đến tháng 8 năm 2008,<​sup id="​cite_ref-Linkedin_6-2"​ class="​reference">​[6]</​sup>​ nơi ông dẫn đầu việc phát triển trình duyệt Firefox.<​sup id="​cite_ref-Crunchbase_2-3"​ class="​reference">​[2]</​sup><​sup id="​cite_ref-Linkedin_6-3"​ class="​reference">​[6]</​sup><​sup id="​cite_ref-ABorg_7-1"​ class="​reference">​[7]</​sup><​sup id="​cite_ref-InfoWk_8-0"​ class="​reference">​[8]</​sup></​p><​p>​Schroepfer trở thành giám đốc kỹ thuật của Facebook vào tháng 7 năm 2008.<​sup id="​cite_ref-ABorg_7-2"​ class="​reference">​[7]</​sup><​sup id="​cite_ref-InfoWk_8-1"​ class="​reference">​[8]</​sup>​ Năm 2008, Schroepfer đứng thứ 20 trong danh sách <i>25 người có ảnh hưởng nhất đến công nghệ di động</​i>​ của Laptopmag.com.<​sup id="​cite_ref-Laptopmag_1-2"​ class="​reference">​[1]</​sup>​ Năm 2010, <​i>​Fortune</​i>​ liệt ông cùng 2 đồng nghiệp nhánh công nghệ tại Facebook ở vị trí thứ 27 trong danh sách <​i>​Top 40 doanh nhân dưới 40 tuổi</​i>​.<​sup id="​cite_ref-Fortune_9-0"​ class="​reference">​[9]</​sup></​p><​p>​Schroepfer hiện đang sống tại Khu vực vịnh San Francisco.<​sup id="​cite_ref-SGallery_5-1"​ class="​reference">​[5]</​sup><​sup id="​cite_ref-Linkedin_6-4"​ class="​reference">​[6]</​sup></​p>​
  
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1271
 +Cached time: 20181012013638
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.260 seconds
 +Real time usage: 0.306 seconds
 +Preprocessor visited node count: 2348/​1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 65418/​2097152 bytes
 +Template argument size: 4461/​2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 12/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 12410/​5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 1/400
 +Lua time usage: 0.090/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 2.85 MB/50 MB
 +--><​!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 254.789 ​     1 -total
 + ​49.23% ​ 125.435 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Infobox_person
 + ​33.01% ​  ​84.105 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_th&​ocirc;​ng_tin
 + ​24.85% ​  ​63.324 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 + ​22.40% ​  ​57.072 ​     3 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbox_subgroup
 + ​21.49% ​  ​54.752 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Facebook_navbox
 + ​20.31% ​  ​51.748 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_&#​273;​i&#​7873;​u_h&#​432;&#​7899;​ng
 + ​20.11% ​  ​51.244 ​     3 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbox
 +  9.32%   ​23.737 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Ch&​uacute;​_th&​iacute;​ch_t&#​7841;​p_ch&​iacute;​
 +  9.23%   ​23.524 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Wikidata_h&​igrave;​nh_&#​7843;​nh
 +--><​!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​793345-0!canonical and timestamp 20181012013638 and revision id 37093545
 + ​--></​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
08979-mike-schroepfer-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)