User Tools

Site Tools


08989-b-nh-ng-g-c-ng-la-gi

Bình Đông
Địa lý
Dân số  
Hành chính
Quốc gia Việt Nam
Vùng Đồng bằng sông Cửu Long
Tỉnh Tiền Giang
Thị xã Gò Công
Thành lập 1979

Bình Đông là một xã thuộc thị xã Gò Công, tỉnh Tiền Giang, đồng bằng sông Cửu Long, Việt Nam.

  • Quyết định số 77-CP[1] ngày 26 tháng 03 năm 1977 của Hội đồng Chính phủ, chuyển xã Bình Đông của thị xã Gò Công về huyện Gò Công do hạ thị xã Gò Công thành thị trấn Gò Công.
  • Quyết định số 155-CP[2] ngày 13 tháng 04 năm 1979 của Hội đồng Chính phủ chia huyện Gò Công thuộc tỉnh Tiền Giang thành huyện Gò Công Đông và huyện Gò Công Tây. Xã Bình Đông được chuyển về huyện Gò Công Đông.
  • Nghị định 09/2008/NĐ-CP[3] ngày 21 tháng 01 năm 2008 của Chính phủ về việc chuyển xã Bình Đông thuộc huyện Gò Công Đông về thị xã Gò Công quản lý.
  1. ^ Quyết định 77-CP năm 1977 về việc chuyển thị xã Gò Công thuộc tỉnh Tiền Giang thành thị trấn Gò Công thuộc huyện Gò Công cùng tỉnh do Hội đồng Chính phủ ban hành
  2. ^ Quyết định 155-CP năm 1979 về việc chia huyện Gò Công thuộc tỉnh Tiền Giang thành huyện Gò Công Đông và huyện Gò Công Tây do Hội đồng Chính phủ ban hành
  3. ^ Nghị định 09/2008/NĐ-CP về việc điều chỉnh địa giới hành chính huyện Gò Công Đông và Gò Công Tây để mở rộng thị xã Gò Công và thành lập huyện Tân Phú Đông, tỉnh Tiền Giang
08989-b-nh-ng-g-c-ng-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)