User Tools

Site Tools


08989-b-nh-ng-g-c-ng-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

08989-b-nh-ng-g-c-ng-la-gi [2018/11/07 17:08] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div><​div class="​dablink">​Đối với các định nghĩa khác, xem Bình Đông, Gò Công (định hướng).</​div>​
 +<table class="​infobox"​ style="​width:​22em"><​tbody><​tr><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​font-size:​125%;​font-weight:​bold;​background:​ #​DCDCDC;">​Bình Đông</​th></​tr><​tr><​td colspan="​2"​ style="​text-align:​center">​
 +Xã</​td></​tr><​tr><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​background:​ #​DCDCDC;">​Địa lý</​th></​tr><​tr><​th scope="​row">​Dân số</​th><​td>​
 + </​td></​tr><​tr><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​background:​ #​DCDCDC;">​Hành chính</​th></​tr><​tr><​th scope="​row">​Quốc gia</​th><​td>​
 +Việt Nam</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Vùng</​th><​td>​
 +Đồng bằng sông Cửu Long</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Tỉnh</​th><​td>​
 +Tiền Giang</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Thị xã</​th><​td>​
 +Gò Công</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Thành lập</​th><​td>​
 +1979</​td></​tr></​tbody></​table><​p><​b>​Bình Đông</​b>​ là một xã thuộc thị xã Gò Công, tỉnh Tiền Giang, đồng bằng sông Cửu Long, Việt Nam.
 +</p>
  
 +<​ul><​li>​Quyết định số <​b>​77-CP</​b><​sup id="​cite_ref-1"​ class="​reference">​[1]</​sup>​ ngày 26 tháng 03 năm 1977 của Hội đồng Chính phủ, chuyển xã Bình Đông của thị xã Gò Công về huyện Gò Công do hạ thị xã Gò Công thành thị trấn Gò Công.</​li>​
 +<​li>​Quyết định số <​b>​155-CP</​b><​sup id="​cite_ref-2"​ class="​reference">​[2]</​sup>​ ngày 13 tháng 04 năm 1979 của Hội đồng Chính phủ chia huyện Gò Công thuộc tỉnh Tiền Giang thành huyện Gò Công Đông và huyện Gò Công Tây. Xã Bình Đông được chuyển về huyện Gò Công Đông.</​li>​
 +<​li>​Nghị định <​b>​09/​2008/​NĐ-CP</​b><​sup id="​cite_ref-3"​ class="​reference">​[3]</​sup>​ ngày 21 tháng 01 năm 2008 của Chính phủ về việc chuyển xã Bình Đông thuộc huyện Gò Công Đông về thị xã Gò Công quản lý.</​li></​ul><​div class="​boilerplate metadata plainlinks"​ id="​stub"><​table class="​metadata plainlinks stub" style="​background:​ transparent;"​ role="​presentation"><​tbody><​tr><​td><​img alt="​Hình tượng sơ khai" src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​45/​Map_of_Vietnam.png/​15px-Map_of_Vietnam.png"​ width="​15"​ height="​31"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​45/​Map_of_Vietnam.png/​23px-Map_of_Vietnam.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​45/​Map_of_Vietnam.png/​30px-Map_of_Vietnam.png 2x" data-file-width="​335"​ data-file-height="​701"/></​td>​
 +<​td><​i>​Bài viết ​ đơn vị hành chính Việt Nam này vẫn còn sơ khai.  Bạn có thể giúp Wikipedia bằng cách mở rộng nội dung để bài được hoàn chỉnh hơn.</​i><​div class="​plainlinks hlist navbar mini" style="​position:​ absolute; right: 15px; display: none;"><​ul><​li class="​nv-view"><​span title="​Xem bản mẫu này">​x</​span></​li><​li class="​nv-talk"><​span title="​Thảo luận về bản mẫu này">​t</​span></​li><​li class="​nv-edit"><​span title="​Sửa đổi bản mẫu này">​s</​span></​li></​ul></​div></​td>​
 +</​tr></​tbody></​table></​div>​
 +
 +<div class="​reflist columns references-column-count references-column-count-2"​ style="​-moz-column-count:​ 2; -webkit-column-count:​ 2; column-count:​ 2; list-style-type:​ decimal;">​
 +<ol class="​references"><​li id="​cite_note-1"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text">​Quyết định 77-CP năm 1977 về việc chuyển thị xã Gò Công thuộc tỉnh Tiền Giang thành thị trấn Gò Công thuộc huyện Gò Công cùng tỉnh do Hội đồng Chính phủ ban hành</​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-2"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text">​Quyết định 155-CP năm 1979 về việc chia huyện Gò Công thuộc tỉnh Tiền Giang thành huyện Gò Công Đông và huyện Gò Công Tây do Hội đồng Chính phủ ban hành</​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-3"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text">​Nghị định 09/​2008/​NĐ-CP về việc điều chỉnh địa giới hành chính huyện Gò Công Đông và Gò Công Tây để mở rộng thị xã Gò Công và thành lập huyện Tân Phú Đông, tỉnh Tiền Giang</​span>​
 +</li>
 +</​ol></​div>​
 +<div class="​boilerplate metadata plainlinks"​ id="​stub"><​table class="​metadata plainlinks stub" style="​background:​ transparent;"​ role="​presentation"><​tbody><​tr><​td><​img alt="​Hình tượng sơ khai" src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​45/​Map_of_Vietnam.png/​15px-Map_of_Vietnam.png"​ width="​15"​ height="​31"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​45/​Map_of_Vietnam.png/​23px-Map_of_Vietnam.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​45/​Map_of_Vietnam.png/​30px-Map_of_Vietnam.png 2x" data-file-width="​335"​ data-file-height="​701"/></​td>​
 +<​td><​i>​Bài viết ​ đơn vị hành chính Việt Nam này vẫn còn sơ khai.  Bạn có thể giúp Wikipedia bằng cách mở rộng nội dung để bài được hoàn chỉnh hơn.</​i><​div class="​plainlinks hlist navbar mini" style="​position:​ absolute; right: 15px; display: none;"><​ul><​li class="​nv-view"><​span title="​Xem bản mẫu này">​x</​span></​li><​li class="​nv-talk"><​span title="​Thảo luận về bản mẫu này">​t</​span></​li><​li class="​nv-edit"><​span title="​Sửa đổi bản mẫu này">​s</​span></​li></​ul></​div></​td>​
 +</​tr></​tbody></​table></​div>​
 +<table class="​navbox"​ style="​border-spacing:​0"><​tbody><​tr><​td style="​padding:​2px"><​table class="​nowraplinks collapsible autocollapse navbox-inner"​ style="​border-spacing:​0;​background:​transparent;​color:​inherit"><​tbody><​tr><​th scope="​col"​ class="​navbox-title"​ colspan="​2"><​div class="​plainlinks hlist navbar mini"><​ul><​li class="​nv-view"><​span title="​Xem bản mẫu này" style=";;​background:​none transparent;​border:​none;">​x</​span></​li><​li class="​nv-talk"><​span title="​Thảo luận về bản mẫu này" style=";;​background:​none transparent;​border:​none;">​t</​span></​li><​li class="​nv-edit"><​span title="​Sửa đổi bản mẫu này" style=";;​background:​none transparent;​border:​none;">​s</​span></​li></​ul></​div><​div style="​font-size:​114%">​Xã,​ phường thuộc thị xã Gò Công</​div></​th></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​th scope="​row"​ class="​navbox-group">​Phường (5)</​th><​td class="​navbox-list navbox-odd"​ style="​text-align:​left;​border-left-width:​2px;​border-left-style:​solid;​width:​100%;​padding:​0px"><​div style="​padding:​0em 0.25em"><​div>​
 +<​p>​Phường 1 • ​ Phường 2 • ​ Phường 3 • ​ Phường 4 • ​ Phường 5
 +</p>
 +</​div></​div></​td></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​th scope="​row"​ class="​navbox-group">​Xã (7)</​th><​td class="​navbox-list navbox-even"​ style="​text-align:​left;​border-left-width:​2px;​border-left-style:​solid;​width:​100%;​padding:​0px"><​div style="​padding:​0em 0.25em"><​div>​
 +Bình Đông • ​ Bình Xuân • ​ Long Chánh • ​ Long Hòa • ​ Long Hưng • ​ Long Thuận • ​ Tân Trung</​div></​div></​td></​tr></​tbody></​table></​td></​tr></​tbody></​table><​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1272
 +Cached time: 20181011040131
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.096 seconds
 +Real time usage: 0.116 seconds
 +Preprocessor visited node count: 658/1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 16906/​2097152 bytes
 +Template argument size: 522/2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 7/40
 +Expensive parser function count: 1/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 1883/​5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 0/400
 +Lua time usage: 0.021/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 992 KB/50 MB
 +--><​!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​  ​77.929 ​     1 -total
 + ​45.48% ​  ​35.443 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&​ocirc;​ng_tin_&#​273;&#​417;​n_v&#​7883;​_h&​agrave;​nh_ch&​iacute;​nh_Vi&#​7879;​t_Nam
 + ​36.13% ​  ​28.157 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_th&​ocirc;​ng_tin
 + ​20.55% ​  ​16.011 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Danh_s&​aacute;​ch_ph&#​432;&#​7901;​ng,​_x&​atilde;​_thu&#​7897;​c_th&#​7883;​_x&​atilde;​_G&​ograve;​_C&​ocirc;​ng
 + ​18.46% ​  ​14.382 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbox
 + ​14.61% ​  ​11.388 ​     2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​S&#​417;​_khai_H&​agrave;​nh_ch&​iacute;​nh_Vi&#​7879;​t_Nam
 + ​12.94% ​  ​10.084 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_s&#​417;​_khai
 +  9.75%    7.600      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 +  7.89%    6.147      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbar
 +  5.14%    4.002      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​B&​agrave;​i_c&​ugrave;​ng_t&​ecirc;​n
 +--><​!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​792074-0!canonical and timestamp 20181011040130 and revision id 26067674
 + ​--></​div>​
 +
 +</​HTML>​
08989-b-nh-ng-g-c-ng-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)