User Tools

Site Tools


08990-k-s-kh-ng-u-phim-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

08990-k-s-kh-ng-u-phim-la-gi [2018/11/07 17:08] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div><​table class="​infobox vevent"​ style="​width:​22em"><​tbody><​tr><​th colspan="​2"​ class="​summary"​ style="​text-align:​center;​font-size:​125%;​font-weight:​bold;​font-style:​italic;​ background: #CCCCFF; padding: 0.25em 1em; line-height:​ 1.5em;">​Kị sĩ không đầu<​br/>​Всадник без головы</​th></​tr><​tr><​td colspan="​2"​ style="​text-align:​center">​
 +<img alt="​Kị sĩ không đầu (phim).jpg"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​vi/​thumb/​6/​63/​K%E1%BB%8B_s%C4%A9_kh%C3%B4ng_%C4%91%E1%BA%A7u_%28phim%29.jpg/​222px-K%E1%BB%8B_s%C4%A9_kh%C3%B4ng_%C4%91%E1%BA%A7u_%28phim%29.jpg"​ width="​222"​ height="​316"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​vi/​thumb/​6/​63/​K%E1%BB%8B_s%C4%A9_kh%C3%B4ng_%C4%91%E1%BA%A7u_%28phim%29.jpg/​333px-K%E1%BB%8B_s%C4%A9_kh%C3%B4ng_%C4%91%E1%BA%A7u_%28phim%29.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​vi/​6/​63/​K%E1%BB%8B_s%C4%A9_kh%C3%B4ng_%C4%91%E1%BA%A7u_%28phim%29.jpg 2x" data-file-width="​421"​ data-file-height="​600"/></​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Thể loại</​th><​td>​
 +Trinh thám, tâm lý, tình cảm, phiêu lưu, hành động</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Kịch bản</​th><​td>​
 +Pavel Finn<​br/>​Vladimir Vaynshtok<​br/>​Thomas Mayne Reid (tiểu thuyết)</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Đạo diễn</​th><​td>​
 +Vladimir Vaynshtok</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Quốc gia</​th><​td>​
 +<span class="​flagicon"><​img alt="​Liên Xô" src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​a/​a9/​Flag_of_the_Soviet_Union.svg/​23px-Flag_of_the_Soviet_Union.svg.png"​ width="​23"​ height="​12"​ class="​thumbborder"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​a/​a9/​Flag_of_the_Soviet_Union.svg/​35px-Flag_of_the_Soviet_Union.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​a/​a9/​Flag_of_the_Soviet_Union.svg/​46px-Flag_of_the_Soviet_Union.svg.png 2x" data-file-width="​1200"​ data-file-height="​600"/></​span>​ Liên Xô<​br/><​span class="​flagicon"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​b/​bd/​Flag_of_Cuba.svg/​23px-Flag_of_Cuba.svg.png"​ width="​23"​ height="​12"​ class="​thumbborder"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​b/​bd/​Flag_of_Cuba.svg/​35px-Flag_of_Cuba.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​b/​bd/​Flag_of_Cuba.svg/​46px-Flag_of_Cuba.svg.png 2x" data-file-width="​800"​ data-file-height="​400"/>​ </​span>​Cuba</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Ngôn ngữ</​th><​td>​
 +Tiếng Nga</​td></​tr><​tr><​th colspan="​2"​ class="​summary"​ style="​text-align:​center;​background:​ #CCCCFF; padding: 0.25em 1em; line-height:​ 1.5em;">​Sản xuất</​th></​tr><​tr><​th scope="​row">​Thời lượng</​th><​td>​
 +104 phút</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Công ty sản xuất</​th><​td>​
 +Lenfilm<​br/>​ICAIC</​td></​tr><​tr><​th colspan="​2"​ class="​summary"​ style="​text-align:​center;​background:​ #CCCCFF; padding: 0.25em 1em; line-height:​ 1.5em;">​Trình chiếu</​th></​tr><​tr><​th scope="​row">​Quốc gia công chiếu</​th><​td>​
 +<span class="​flagicon"><​img alt="​Liên Xô" src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​a/​a9/​Flag_of_the_Soviet_Union.svg/​23px-Flag_of_the_Soviet_Union.svg.png"​ width="​23"​ height="​12"​ class="​thumbborder"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​a/​a9/​Flag_of_the_Soviet_Union.svg/​35px-Flag_of_the_Soviet_Union.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​a/​a9/​Flag_of_the_Soviet_Union.svg/​46px-Flag_of_the_Soviet_Union.svg.png 2x" data-file-width="​1200"​ data-file-height="​600"/></​span>​ Liên Xô<​br/><​span class="​flagicon"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​b/​bd/​Flag_of_Cuba.svg/​23px-Flag_of_Cuba.svg.png"​ width="​23"​ height="​12"​ class="​thumbborder"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​b/​bd/​Flag_of_Cuba.svg/​35px-Flag_of_Cuba.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​b/​bd/​Flag_of_Cuba.svg/​46px-Flag_of_Cuba.svg.png 2x" data-file-width="​800"​ data-file-height="​400"/>​ </​span>​Cuba<​br/><​span class="​flagicon"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​c/​c1/​Flag_of_Hungary.svg/​23px-Flag_of_Hungary.svg.png"​ width="​23"​ height="​12"​ class="​thumbborder"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​c/​c1/​Flag_of_Hungary.svg/​35px-Flag_of_Hungary.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​c/​c1/​Flag_of_Hungary.svg/​46px-Flag_of_Hungary.svg.png 2x" data-file-width="​1200"​ data-file-height="​600"/>​ </​span>​Hungary</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Phát sóng</​th><​td>​
 +23 tháng 7, 1973 – 29 tháng 8, 1974</​td></​tr></​tbody></​table><​p><​b>​Kị sĩ không đầu</​b><​sup id="​cite_ref-1"​ class="​reference">​[1]</​sup>​ (tiếng Nga: <​i>​Всадник без головы</​i>​) là một bộ phim trinh thám của đạo diễn Vladimir Vaynshtok, chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Thomas Mayne Reid.
 +</p>
 +<div id="​toc"​ class="​toc"><​input type="​checkbox"​ role="​button"​ id="​toctogglecheckbox"​ class="​toctogglecheckbox"​ style="​display:​none"/><​p><​h2>​Mục lục</​h2><​span class="​toctogglespan"><​label class="​toctogglelabel"​ for="​toctogglecheckbox"/></​span></​p>​
 +<​ul><​li class="​toclevel-1 tocsection-1"><​span class="​tocnumber">​1</​span>​ <span class="​toctext">​Nội dung</​span></​li>​
 +<li class="​toclevel-1 tocsection-2"><​span class="​tocnumber">​2</​span>​ <span class="​toctext">​Diễn viên</​span></​li>​
 +<li class="​toclevel-1 tocsection-3"><​span class="​tocnumber">​3</​span>​ <span class="​toctext">​Sự kiện thú vị</​span></​li>​
 +<li class="​toclevel-1 tocsection-4"><​span class="​tocnumber">​4</​span>​ <span class="​toctext">​Xem thêm</​span></​li>​
 +</​ul></​div>​
  
 +
 +<​p>​Truyện phim xoay quanh mối tình nồng cháy của chàng cao bồi Moric Gieran dũng cảm, hào hiệp với nàng Luiza kiều diễu khao khát tự do. Biết bao hoạn nạn đã đến với đôi trai tài gái sắc này, song tình yêu đã đưa họ vượt lên hết thảy.
 +</p>
 +
 +
 +
 +<div class="​reflist"​ style="​list-style-type:​ decimal;">​
 +<ol class="​references"><​li id="​cite_note-1"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text">​Xem phim trực tuyến</​span>​
 +</li>
 +</​ol></​div>​
 +<​ul><​li>​Thông tin trên Website Kino-Teatr</​li></​ul><​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1253
 +Cached time: 20181010205625
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.092 seconds
 +Real time usage: 0.115 seconds
 +Preprocessor visited node count: 730/1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 8210/​2097152 bytes
 +Template argument size: 1742/​2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 11/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 346/5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 0/400
 +Lua time usage: 0.024/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 826 KB/50 MB
 +--><​!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​  ​81.719 ​     1 -total
 + ​92.01% ​  ​75.186 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&​ocirc;​ng_tin_truy&#​7873;​n_h&​igrave;​nh
 + ​82.53% ​  ​67.441 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_th&​ocirc;​ng_tin
 + ​13.32% ​  ​10.887 ​     3 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Flag
 +  8.29%    6.771      2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​URS
 +  6.39%    5.224      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Flagicon
 +  5.52%    4.512      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 +  5.16%    4.215      2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Country_data_Cuba
 +  4.38%    3.578      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Country_data_Li&​ecirc;​n_X&​ocirc;​
 +  3.36%    2.749      3 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​L&​aacute;​_c&#​7901;/​core
 +--><​!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​792453-0!canonical and timestamp 20181010205625 and revision id 26239592
 + ​--></​div>​
 +
 +</​HTML>​
08990-k-s-kh-ng-u-phim-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)