User Tools

Site Tools


09018-akritogyra-la-gi

Akritogyra là một chi ốc biển, là động vật thân mềm chân bụng sống ở biển trong họ Turbinidae.[1]

Các loài trong chi Akritogyra gồm có:

  1. ^ Akritogyra Waren, 1992. World Register of Marine Species, truy cập 21 tháng 4 năm 2010.
  2. ^ Akritogyra conspicua (Monterosato, 1880). World Register of Marine Species, truy cập 21 tháng 4 năm 2010.
  3. ^ Akritogyra curvilineata Warén, 1992. World Register of Marine Species, truy cập 21 tháng 4 năm 2010.
  4. ^ Akritogyra helicella Warén, 1993. World Register of Marine Species, truy cập 21 tháng 4 năm 2010.
  5. ^ Akritogyra similis (Jeffreys, 1883). World Register of Marine Species, truy cập 21 tháng 4 năm 2010.
09018-akritogyra-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)