User Tools

Site Tools


09036-c-d-y-la-gi

Cá dầy, cá dày, cá hom, cá chép đầm, cá trẻn[2]/cá chẻn[3] hay còn gọi là Tề ngư (danh pháp khoa học: Cyprinus melanes) là một loài cá chép thuộc chi Cyprinus. Theo IUCN, loài này sinh sống ở khu vực sông Kiến Giang, tỉnh Quảng Bình, Việt Nam[1], nhưng các tác giả Nguyễn Hữu Dực, Mai Đình Yên (1994) cho rằng loài này phân bố trong khu vực nước lợ-nhạt ở miền Trung - Nam Trung bộ Việt Nam[4]. Tên gọi cá dầy/cá dày còn được dùng để chỉ loài Channa lucius (có tại Việt Nam) hoặc loài Rutilus caspicus ở biển Caspi (Nga).

  1. ^ a ă Huckstorf, V. (2010). “Cyprinus melanes”. Sách Đỏ IUCN các loài bị đe dọa. Phiên bản 2012.2. Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế. Truy cập 26 tháng 7 năm 2016.  Mục của cơ sở dữ liệu có kèm lý giải tại sao loài này là thiếu dữ liệu.
  2. ^ Nguyễn Hữu Quyết, 2009. Nghiên cứu đặc điểm sinh học, sinh thái học và đề xuất giải pháp phát triển loài cá dầy (Cyprinus centralus Nguyen et Mai, 1994) ở Thừa Thiên-Huế, Trang 1, phần Mở đầu trong Luận án Tiến sĩ Sinh học, 171 trang. Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế.
  3. ^ Võ Văn Phú, Nguyễn Duy Thuận, 2009. Thành phần loài cá ở hệ thống sông Ô Lâu tỉnh Thừa Thiên Huế. Nghiên cứu và Phát triển 5(76):86-94
  4. ^ Nguyễn Hữu Dực, Mai Đình Yên (1994), Cá Dầy (Cyprinus centralus) một loài cá mới tìm thấy ở Trung và Trung Nam bộ", Tạp chí Sinh học tập 16 (số 1), Hà Nội, trang 20 - 21.
09036-c-d-y-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)