User Tools

Site Tools


09058-th-nh-c-ng-g-c-ng-t-y-la-gi

Thành Công là một xã thuộc huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang, đồng bằng sông Cửu Long, Việt Nam.

  • Quyết định số 37-HĐBT[1] ngày 16 tháng 2 năm 1987 của Hội đồng Bộ trưởng về việc tách 893 ha diện tích tự nhiên và 7.843 người xã Thành Công thuộc huyện Gò Công Tây cùng với các xã, thị trấn khác để thành lập thị xã Gò Công.
  • Nghị định 09/2008/NĐ-CP[2] ngày 21 tháng 01 năm 2008 của Chính phủ về việc nhập 580,72 ha diện tích tự nhiên và 2.238 người xã Thành Công thuộc huyện Gò Công Tây và xã Bình Xuân thuộc huyện Gò Công Đông thành xã có tên Bình Xuân chuyển về thị xã Gò Công quản lý.
  • Thành Công còn lại 810,52 ha diện tích tự nhiên và 4.514 người.

Bình Xuân thuộc thị xã Gò Công

  1. ^ “Quyết định 37”. Truy cập 28 tháng 9 năm 2015. 
  2. ^ http://www.thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-09-2008-ND-CP-dieu-chinh-dia-gioi-hanh-chinh-huyen-Go-Cong-Dong-Tay-de-mo-rong-thi-xa-Go-Cong-thanh-lap-huyen-Tan-Phu-Dong-tinh-Tien-Giang/62099/thuoc-tinh.aspx Nghị định 09/2008/NĐ-CP về việc điều chỉnh địa giới hành chính huyện Gò Công Đông và Gò Công Tây để mở rộng thị xã Gò Công và thành lập huyện Tân Phú Đông, tỉnh Tiền Giang
09058-th-nh-c-ng-g-c-ng-t-y-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)