User Tools

Site Tools


09072-t-n-trung-g-c-ng-la-gi

Tân Trung là một xã thuộc thị xã Gò Công, tỉnh Tiền Giang, đồng bằng sông Cửu Long, Việt Nam.

Mục lục

 • 1 Lịch sử
  • 1.1 Tân Trung, huyện Gò Công
  • 1.2 Tân Trung, huyện Gò Công Đông
  • 1.3 Tân Trung, thị xã Gò Công
 • 2 Chú thích

Tân Trung, huyện Gò Công[sửa | sửa mã nguồn]

Tân Trung thuộc huyện Gò Công từ ngày 26 tháng 03 năm 1977[1] đến ngày 13 tháng 04 năm 1979[2].

 • Quyết định số 77-CP[1] ngày 26 tháng 03 năm 1977 của Hội đồng Chính phủ chuyển thị xã Gò Công thuộc tỉnh Tiền Giang thành thị trấn Gò Công, huyện lị của huyện Gò Công.

Tân Trung, huyện Gò Công Đông[sửa | sửa mã nguồn]

Tân Trung thuộc huyện Gò Công Đông từ ngày 13 tháng 04 năm 1979[2] đến ngày 21 tháng 01 năm 2008[3].

 • Quyết định số 155-CP[2] ngày 13 tháng 04 năm 1979 của Hội đồng Chính phủ, xã Tân Trung thuộc huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang.

Tân Trung, thị xã Gò Công[sửa | sửa mã nguồn]

Tân Trung thuộc thị xã Gò Công từ ngày 21 tháng 01 năm 2008[3] đến nay.

 • Nghị định 09/2008/NĐ-CP[3] ngày 21 tháng 01 năm 2008 của Chính phủ về việc chuyển xã Tân Trung thuộc huyện Gò Công Đông về thị xã Gò Công quản lý.
 1. ^ a ă http://www.thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Quyet-dinh-77-CP-chuyen-thi-xa-Go-Cong-tinh-Tien-Giang-thanh-thi-tran-Go-Cong-huyen-Go-Cong-cung-tinh/57971/noi-dung.aspx Quyết định 77-CP năm 1977 về việc chuyển thị xã Gò Công thuộc tỉnh Tiền Giang thành thị trấn Gò Công thuộc huyện Gò Công cùng tỉnh do Hội đồng Chính phủ ban hành
 2. ^ a ă â http://www.thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Quyet-dinh-155-CP-chia-huyen-Go-Cong-tinh-Tien-Giang-thanh-huyen-Go-Cong-Dong-Go-Cong-Tay/57943/noi-dung.aspx Quyết định 155-CP năm 1979 về việc chia huyện Gò Công thuộc tỉnh Tiền Giang thành huyện Gò Công Đông và huyện Gò Công Tây do Hội đồng Chính phủ ban hành
 3. ^ a ă â http://www.thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-09-2008-ND-CP-dieu-chinh-dia-gioi-hanh-chinh-huyen-Go-Cong-Dong-Tay-de-mo-rong-thi-xa-Go-Cong-thanh-lap-huyen-Tan-Phu-Dong-tinh-Tien-Giang/62099/thuoc-tinh.aspx Nghị định 09/2008/NĐ-CP về việc điều chỉnh địa giới hành chính huyện Gò Công Đông và Gò Công Tây để mở rộng thị xã Gò Công và thành lập huyện Tân Phú Đông, tỉnh Tiền Giang
09072-t-n-trung-g-c-ng-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)