User Tools

Site Tools


09100-anekes-la-gi

Anekes là một chi ốc biển, là động vật thân mềm chân bụng sống ở biển trong họ Turbinidae.[1]

Các loài trong chi Anekes gồm có:

  1. ^ Anekes Bouchet & Waren, 1979. World Register of Marine Species, truy cập 21 tháng 4 năm 2010.
  2. ^ Anekes affinis (Jeffreys, 1883). World Register of Marine Species, truy cập 21 tháng 4 năm 2010.
  3. ^ Anekes inflata Warén, 1992. World Register of Marine Species, truy cập 21 tháng 4 năm 2010.
  4. ^ Anekes paucistriata Warén, 1992. World Register of Marine Species, truy cập 21 tháng 4 năm 2010.
  5. ^ Anekes sculpturata Warén, 1992. World Register of Marine Species, truy cập 21 tháng 4 năm 2010.
  6. ^ Anekes undulisculpta Bouchet & Warén, 1979. World Register of Marine Species, truy cập 21 tháng 4 năm 2010.
09100-anekes-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)