User Tools

Site Tools


09108-li-n-h-c-nh-c-t-la-gi

Siêu họ Cánh cụt hay liên họ Cánh cụt (danh pháp khoa học: Staphylinoidea) là một siêu họ bọ cánh cứng. Nó là một nhóm rất lớn và đa dạng với sự phân bố toàn thế giới.

Phần lớn các loài trong siêu họ Staphylinoidea là bọ cánh cứng có kích thước từ nhỏ tới trung bình với một cặp cánh trước cứng bị co ngắn hay cụt. Các cánh sau không có gờ hậu phụ trợ (thiết bị khóa), không có ngăn nêm và ngăn đỉnh. Đốt bụng thứ 8 không lồng hoàn toàn vào đốt bụng thứ 7. Phần lớn với đầu không có đường khớp trán[1].

Staphylinoidea chứa các phân nhóm sau[2][3]:

Các hóa thạch rõ ràng thuộc về nhóm này có niên đại tới kỷ Trias và nguồn gốc đầu đại Trung sinh của nhóm là có thể[4].

  1. ^ M.Hansen. Phylogeny and classification of the staphyliniform beetle families (Coleoptera). Biologiske Skrifter 48, Copenhagen, 1997
  2. ^ Beutel R. G., Leschen R. A. B. 2005. Phylogenetic analysis of Staphyliniformia (Coleoptera) based on characters of larvae and adults. Systematic Entomology
  3. ^ J. F. Lawrence, A. F. Newton Jr. 1995. Families and subfamilies of Coleoptera (with selected genera, notes, references and data on family-group names). Trang 779-1006 trong J. Pakaluk & S. A. Slipinski (chủ biên): Biology, Phylogeny, and Classification of Coleoptera: Papers Celebrating the 80th Birthday of Roy A. Crowson. Museum i Instytut Zoologii PAN, Warszawa
  4. ^ Grimaldi D., Engel M.S. (2005). Evolution of the Insects. Nhà in Đại học Cambridge
09108-li-n-h-c-nh-c-t-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)