User Tools

Site Tools


09203-monodonta-nebulosa-la-gi

Monodonta nebulosa là một loài ốc biển, là động vật thân mềm chân bụng sống ở biển thuộc họ Trochidae, họ ốc đụn.[1]

Loài này có kích thước giữa 15 mm and 22 mm

Chúng phân bố ở Red Sea and the Eastern Indian Ocean.

  • Vine, P. (1986). Red Sea Invertebrates. Immel Publishing, London. 224 pp
  • Donald K.M., Kennedy M. & Spencer H.G. (2005) The phylogeny and taxonomy of austral monodontine topshells (Mollusca: Gastropoda: Trochidae), inferred from DNA sequences. Molecular Phylogenetics and Evolution 37: 474-483
09203-monodonta-nebulosa-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)