User Tools

Site Tools


09232-oxystele-la-gi

Oxystele là một chi ốc biển, là động vật thân mềm chân bụng sống ở biển trong họ Trochidae, họ ốc đụn.[1]

Các loài trong chi Oxystele gồm có:

  1. ^ Oxystele Philippi, 1847. World Register of Marine Species, truy cập 1 tháng 5 năm 2010.
  2. ^ Oxystele impervia (Menke, 1843). World Register of Marine Species, truy cập 1 tháng 5 năm 2010.
  3. ^ Oxystele merulatum Lamarck, 1822. World Register of Marine Species, truy cập 1 tháng 5 năm 2010.
  4. ^ Oxystele sinensis (Gmelin, 1791). World Register of Marine Species, truy cập 1 tháng 5 năm 2010.
  5. ^ Oxystele tabularis (Krauss, 1848). World Register of Marine Species, truy cập 1 tháng 5 năm 2010.
  6. ^ Oxystele tigrina (Anton, 1839). World Register of Marine Species, truy cập 1 tháng 5 năm 2010.
  7. ^ Oxystele variegata (Anton, 1839). World Register of Marine Species, truy cập 1 tháng 5 năm 2010.
09232-oxystele-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)