User Tools

Site Tools


09292-parviturbo-la-gi

Parviturbo là một chi ốc biển nhỏs, là động vật thân mềm chân bụng sống ở biển trong họ Turbinidae.[1]

Các loài trong chi Parviturbo gồm có:

 • Parviturbo alboranensis Peñas & Rolán, 2006[2]
 • Parviturbo calidimaris Pilsbry & McGinty, 1945[3]
 • Parviturbo dibellai Buzzurro & Cecalupo, 2007[4]
 • Parviturbo elegantulus (Philippi, 1844)[5]
 • Parviturbo fenestratus (Chaster, 1896)[6]
 • Parviturbo francesae Pilsbry & McGinty, 1945[7]
 • Parviturbo insularis Rolán, 1988[8]
 • Parviturbo rehderi Pilsbry & McGinty, 1945[9]
 • Parviturbo rolani Engl, 2001[10]
 • Parviturbo turbinus (Dall, 1889)[11]
 • Parviturbo weberi Pilsbry & McGinty, 1945[12]
 1. ^ Parviturbo Pilsbry & McGinty, 1945. World Register of Marine Species, truy cập 21 tháng 4 năm 2010.
 2. ^ Parviturbo alboranensis Peñas & Rolán, 2006. World Register of Marine Species, truy cập 21 tháng 4 năm 2010.
 3. ^ Parviturbo calidimaris Pilsbry & McGinty, 1945. World Register of Marine Species, truy cập 21 tháng 4 năm 2010.
 4. ^ Parviturbo dibellai Buzzurro & Cecalupo, 2007. World Register of Marine Species, truy cập 21 tháng 4 năm 2010.
 5. ^ Parviturbo elegantulus (Philippi, 1844). World Register of Marine Species, truy cập 21 tháng 4 năm 2010.
 6. ^ Parviturbo fenestratus (Chaster, 1896). World Register of Marine Species, truy cập 21 tháng 4 năm 2010.
 7. ^ Parviturbo francesae Pilsbry & McGinty, 1945. World Register of Marine Species, truy cập 21 tháng 4 năm 2010.
 8. ^ Parviturbo insularis Rolán, 1988. World Register of Marine Species, truy cập 21 tháng 4 năm 2010.
 9. ^ Parviturbo rehderi Pilsbry & McGinty, 1945. World Register of Marine Species, truy cập 21 tháng 4 năm 2010.
 10. ^ Parviturbo rolani Engl, 2001. World Register of Marine Species, truy cập 21 tháng 4 năm 2010.
 11. ^ Parviturbo turbinus (Dall, 1889). World Register of Marine Species, truy cập 21 tháng 4 năm 2010.
 12. ^ Parviturbo weberi Pilsbry & McGinty, 1945. World Register of Marine Species, truy cập 21 tháng 4 năm 2010.
09292-parviturbo-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)