User Tools

Site Tools


09297-ph-n-h-tai-t-ng-la-gi

Phân họ Tai tượng (danh pháp khoa học: Acalyphoideae) là một phân họ trong họ Euphorbiaceae.

Phân họ này chứa 21 tông như dưới đây.

  1. ^ Wurdack K. J.; Hoffmann, P.; Chase, M. W. (2005), “Molecular phylogenetic analysis of uniovulate Euphorbiaceae (Euphorbiaceae sensu stricto) using plastid RBCL and TRNL-F DNA sequences”, American Journal of Botany 92: 1397, doi:10.3732/ajb.92.8.1397 
09297-ph-n-h-tai-t-ng-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)