User Tools

Site Tools


09344-stomatella-la-gi

Stomatella là một chi ốc biển, là động vật thân mềm chân bụng sống ở biển trong họ Trochidae, họ ốc đụn.[1]

Các loài trong chi Stomatella gồm có:

 • Stomatella articulata A. Adams, 1850[2]
 • Stomatella auriculata Lamarck, 1816[3]
 • Stomatella callosa (P. Fischer, 1871)[4]
 • Stomatella capieri Poppe, Tagaro & Dekker, 2006[5]
 • Stomatella doriae Issel, 1869[6]
 • Stomatella gattegnoi Poppe, Tagaro & Dekker, 2006[7]
 • Stomatella impertusa (Burrow, 1815)[8]
 • Stomatella monteiroi Poppe, Tagaro & Dekker, 2006[9]
 • Stomatella nigra Quoy & Gaimard, 1834[10]
 • Stomatella orbiculata A. Adams, 1850[11]
 • Stomatella planulata (Lamarck, 1816)[12]
 • Stomatella stellata Souverbie, 1863[13]
 • Stomatella sulcifera Lamarck, 1822[14]
 • Stomatella varia (A. Adams, 1850)[15]
 1. ^ a ă Stomatella Lamarck, 1816. World Register of Marine Species, truy cập 1 tháng 5 năm 2010.
 2. ^ Stomatella articulata A. Adams, 1850. World Register of Marine Species, truy cập 1 tháng 5 năm 2010.
 3. ^ Stomatella auriculata Lamarck, 1816. World Register of Marine Species, truy cập 1 tháng 5 năm 2010.
 4. ^ Stomatella callosa (P. Fischer, 1871). World Register of Marine Species, truy cập 1 tháng 5 năm 2010.
 5. ^ Stomatella capieri Poppe, Tagaro & Dekker, 2006. World Register of Marine Species, truy cập 1 tháng 5 năm 2010.
 6. ^ Stomatella doriae Issel, 1869. World Register of Marine Species, truy cập 1 tháng 5 năm 2010.
 7. ^ Stomatella gattegnoi Poppe, Tagaro & Dekker, 2006. World Register of Marine Species, truy cập 1 tháng 5 năm 2010.
 8. ^ Stomatella impertusa (Burrow, 1815). World Register of Marine Species, truy cập 1 tháng 5 năm 2010.
 9. ^ Stomatella monteiroi Poppe, Tagaro & Dekker, 2006. World Register of Marine Species, truy cập 1 tháng 5 năm 2010.
 10. ^ Stomatella nigra Quoy & Gaimard, 1834. World Register of Marine Species, truy cập 1 tháng 5 năm 2010.
 11. ^ Stomatella orbiculata A. Adams, 1850. World Register of Marine Species, truy cập 1 tháng 5 năm 2010.
 12. ^ Stomatella planulata (Lamarck, 1816). World Register of Marine Species, truy cập 1 tháng 5 năm 2010.
 13. ^ Stomatella stellata Souverbie, 1863. World Register of Marine Species, truy cập 1 tháng 5 năm 2010.
 14. ^ Stomatella sulcifera Lamarck, 1822. World Register of Marine Species, truy cập 1 tháng 5 năm 2010.
 15. ^ Stomatella varia (A. Adams, 1850). World Register of Marine Species, truy cập 1 tháng 5 năm 2010.
09344-stomatella-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)