User Tools

Site Tools


09361-ki-ng-ph-c-la-gi

Kiểng Phước là một xã thuộc huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang, đồng bằng sông Cửu Long, Việt Nam.

Xã Kiểng Phước có 4.038,74 ha diện tích tự nhiên và 15.384 người[1]

Địa giới hành chính xã Kiểng Phước:

  • Quyết định số 77-CP[2] ngày 26 tháng 03 năm 1977 của Hội đồng Chính phủ chuyển thị xã Gò Công thuộc tỉnh Tiền Giang thành thị trấn Gò Công, xã Kiểng Phước thuộc huyện Gò Công.
  • Quyết định số 155-CP[3] ngày 13 tháng 04 năm 1979 của Hội đồng Chính phủ chia huyện Gò Công thuộc tỉnh Tiền Giang thành huyện Gò Công Đông và huyện Gò Công Tây. Xã Kiểng Phước thuộc huyện Gò Công Đông.
  • Nghị quyết 37/NQ-CP[1] của Chính phủ ngày 30 tháng 09 năm 2010 điều chỉnh toàn bộ 1.282,76 ha diện tích tự nhiên và 1.205 người của xã Vàm Láng về xã Kiểng Phước để quản lý thuộc huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang.
09361-ki-ng-ph-c-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)