User Tools

Site Tools


09385-lissospira-la-gi

Lissospira là một chi ốc biển, là động vật thân mềm chân bụng sống ở biển trong họ Turbinidae.[1]

Các loài trong chi Lissospira gồm có:

 • Lissospira abyssicola Bush, 1897
 • Lissospira bujnitzkii (Gorbunov, 1946)
 • Lissospira bushae (Dall, 1927)
 • Lissospira convexa Bush, 1897[2]
 • Lissospira dalli (A. E. Verrill, 1882)
 • Lissospira depressa (Dall, 1927)
 • Lissospira ornata (A. E. Verrill, 1884)
 • Lissospira profunda (Friele, 1879)[3]
 • Lissospira rarinota Bush, 1897
 • Lissospira striata Bush, 1897
 • Lissospira turgida (Odhner, 1912)[4]
 • Lissospira valvata (Dall, 1927)
Species brought into synonymy
09385-lissospira-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)