User Tools

Site Tools


09400-t-n-ng-g-c-ng-ng-la-gi

Tân Đông là một xã thuộc huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang, đồng bằng sông Cửu Long, Việt Nam.

  • Quyết định số 77-CP[1] ngày 26 tháng 03 năm 1977 của Hội đồng Chính phủ chuyển thị xã Gò Công thuộc tỉnh Tiền Giang thành thị trấn Gò Công, xã Tân Đông thuộc huyện Gò Công.
  • Quyết định số 155-CP[2] ngày 13 tháng 04 năm 1979 của Hội đồng Chính phủ chia huyện Gò Công thuộc tỉnh Tiền Giang thành huyện Gò Công Đông và huyện Gò Công Tây. Xã Tân Đông thuộc huyện Gò Công Đông.
  • Quyết định số 37-HĐBT[3] ngày 16 tháng 2 năm 1987 của Hội đồng Bộ trưởng về việc tách một phần xã Tân Đông thuộc huyện Gò Công Đông cùng với các xã, thị trấn khác để thành lập thị xã Gò Công.
09400-t-n-ng-g-c-ng-ng-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)