User Tools

Site Tools


09458-zetela-la-gi

Zetela là một chi ốc biển, là động vật thân mềm chân bụng sống ở biển trong họ Trochidae, họ ốc đụn.[1]

Các loài trong chi Zetela gồm có:

  1. ^ Zetela . World Register of Marine Species, truy cập 1 tháng 5 năm 2010.
  2. ^ Zetela alphonsi Vilvens, 2002. World Register of Marine Species, truy cập 1 tháng 5 năm 2010.
  3. ^ Zetela annectens Marshall, 1999. World Register of Marine Species, truy cập 1 tháng 5 năm 2010.
  4. ^ Zetela dedonderorum Poppe, Tagaro & Dekker, 2006. World Register of Marine Species, truy cập 1 tháng 5 năm 2010.
  5. ^ Zetela kopua Marshall, 1999. World Register of Marine Species, truy cập 1 tháng 5 năm 2010.
  6. ^ a ă Zetela tangaroa Marshall, 1999. World Register of Marine Species, truy cập 1 tháng 5 năm 2010.
09458-zetela-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)