User Tools

Site Tools


09520-natri-superoxit-la-gi

Natri superoxit là hợp chất vô cơ có công thức NaO2. Chất rắn màu vàng cam này muối của anion superoxit. Nó là sản phẩm trung gian của quá trình oxi hoá natri bằng oxi.

NaO2 được điều chế bằng cách xử lý natri peroxit với oxi dưới áp suất cao:[1]

Na2O2 + O2 → 2NaO2

Nó còn được điều chế khi oxi hoá cẩn thận dung dịch chứa natri trong amoniac:

Na + O2 → NaO2

Sản phẩm có tính thuận từ, đúng tính chất của anion O2. Nó dễ thủy phân tạo ra hỗn hợp natri hiđroxit nà hiđro peroxit, ngoài ra còn có thể giải phóng oxi.[2]. Nó kết tinh tương tự NaCl.

  1. ^ Stephen E. Stephanou, Edgar J. Seyb Jr., Jacob Kleinberg "Sodium Superoxide" Inorganic Syntheses 1953; Vol. 4, 82-85.
  2. ^ Sasol Encyclopaedia of Science and Technology, G.C. Gerrans, P. Hartmann-Petersen, p.243 "sodium oxides", google books link
09520-natri-superoxit-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)