User Tools

Site Tools


09521-ph-m-t-n-ph-c-la-gi

Phú Mỹ là một xã thuộc huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang, đồng bằng sông Cửu Long, Việt Nam.

Phú Mỹ có diện tích tự nhiên 1.228,80 hécta; người 8.091.[1].

Địa giới xã Phú Mỹ:

  • phía Đông giáp tỉnh Long An;
  • phía Tây giáp xã Hưng Thạnh;
  • phía Nam giáp xã Tân Hòa Thành;
  • phía Bắc giáp tỉnh Long An và xã Tân Hòa Đông.

Nghị định 68-CP[1] ngày 11 tháng 7 năm 1994 về việc thành lập xã Phú Mỹ thuộc huyện Tân Phước thuộc tỉnh Tiền Giang.

  1. ^ a ă http://www.thuvienphapluat.vn/van-ban/Bat-dong-san/Nghi-dinh-68-CP-thanh-lap-huyen-Tan-Phuoc-thuoc-tinh-Tien-Giang/38820/noi-dung.aspx Nghị định 68-CP năm 1994 về việc thành lập huyện Tân Phước thuộc tỉnh Tiền Giang
09521-ph-m-t-n-ph-c-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)