User Tools

Site Tools


09554-ahillones-la-gi

BA-Ahillones 01.JPG

{{subst:Infobox ciudad España Ahillones là một đô thị ở tỉnh Badajoz, cộng đồng tự trị Extremadura, Tây Ban Nha. Theo điều tra dân số 2010 của Viện thống kê Tây Ban Nha (INE), đô thị này có dân số là người. Diện tích đô thị này là ki-lô-mét vuông. Đô thị này nằm ở độ cao m trên mực nước biển.

09554-ahillones-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)