User Tools

Site Tools


09556-h-a-kh-nh-ng-c-h-a-la-gi

Hòa Khánh Đông là một xã thuộc huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, Việt Nam.

Xã Hòa Khánh Đông có diện tích 15,4 km², dân số năm 1999 là 8531 người,[1] mật độ dân số đạt 554 người/km².

Địa giới của xã Hòa Khánh Đông:

Có 4 ấp: Giồng Ngang, Bình Thuỷ, Bình Lợi, Thôi Môi

Xã Hòa Khánh Đông thuộc huyện Đức Hòa từ ngày 24 tháng 03 năm 1979[3] nay.

  • Quyết định 128-CP[3] ngày 24 tháng 03 năm 1979 của Hội đồng Chính phủ chia xã Hòa Khánh thành ba đơn vị hành chính lấy tên là xã Hòa Khánh Đông, xã Hòa Khánh Tây và xã Hòa Khánh Nam.
09556-h-a-kh-nh-ng-c-h-a-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)