User Tools

Site Tools


09564-th-nh-h-a-t-n-ph-c-la-gi

Thạnh Hoà là một xã thuộc huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang, đồng bằng sông Cửu Long, Việt Nam.

Thạnh Hoà có diện tích tự nhiên 2.662,27 hécta; người 627.[1].

Địa giới xã Thạnh Hoà:

  • Phía Đông giáp xã Thạnh Mỹ;
  • phía Tây giáp tỉnh Long An;
  • phía Nam giáp xã Tân Hòa Tây;
  • phía Bắc giáp tỉnh Long An.

Nghị định 68-CP[1] ngày 11 tháng 7 năm 1994 về việc thành lập xã Thạnh Hoà thuộc huyện Tân Phước thuộc tỉnh Tiền Giang.

  1. ^ a ă http://www.thuvienphapluat.vn/van-ban/Bat-dong-san/Nghi-dinh-68-CP-thanh-lap-huyen-Tan-Phuoc-thuoc-tinh-Tien-Giang/38820/noi-dung.aspx Nghị định 68-CP năm 1994 về việc thành lập huyện Tân Phước thuộc tỉnh Tiền Giang
09564-th-nh-h-a-t-n-ph-c-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)