User Tools

Site Tools


09565-t-n-ph-c-g-c-ng-ng-la-gi

Tân Phước là một xã thuộc huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang, đồng bằng sông Cửu Long, Việt Nam.

Mục lục

 • 1 Vị trí địa lý
 • 2 Điều kiện tự nhiên
 • 3 Hành chính
 • 4 Giáo dục y tế
 • 5 Kinh tế xã hội
 • 6 Lịch sử
 • 7 Chú thích
 • 8 Tham khảo
 • Quyết định số 77-CP[1] ngày 26 tháng 03 năm 1977 của Hội đồng Chính phủ chuyển thị xã Gò Công thuộc tỉnh Tiền Giang thành thị trấn Gò Công, xã Tân Phước thuộc huyện Gò Công.
 • Quyết định số 155-CP[2] ngày 13 tháng 04 năm 1979 của Hội đồng Chính phủ chia huyện Gò Công thuộc tỉnh Tiền Giang thành huyện Gò Công Đông và huyện Gò Công Tây. Xã Tân Phước thuộc huyện Gò Công Đông.
 1. ^ Quyết định 77-CP năm 1977 về việc chuyển thị xã Gò Công thuộc tỉnh Tiền Giang thành thị trấn Gò Công thuộc huyện Gò Công cùng tỉnh do Hội đồng Chính phủ ban hành
 2. ^ Quyết định 155-CP năm 1979 về việc chia huyện Gò Công thuộc tỉnh Tiền Giang thành huyện Gò Công Đông và huyện Gò Công Tây do Hội đồng Chính phủ ban hành
09565-t-n-ph-c-g-c-ng-ng-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)