User Tools

Site Tools


09622-t-n-h-a-t-y-la-gi

Tân Hoà Tây là một xã thuộc huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang, đồng bằng sông Cửu Long, Việt Nam.

Tân Hoà Tây có diện tích tự nhiên 3.352 hécta; người 2.853[1].

Địa giới xã Tân Hoà Tây:

  • phía Đông giáp xã Mỹ Phước;
  • phía Tây giáp xã Phú Cường huyện Cai Lậy;
  • phía Nam giáp xã Mỹ Hạnh Đông huyện Cai Lậy;
  • phía Bắc giáp xã Thạnh Tân và xã Thạnh Hòa.

Nghị định 68-CP[1] ngày 11 tháng 7 năm 1994 về việc thành lập xã Tân Hoà Tây thuộc huyện Tân Phước thuộc tỉnh Tiền Giang.

  1. ^ a ă http://www.thuvienphapluat.vn/van-ban/Bat-dong-san/Nghi-dinh-68-CP-thanh-lap-huyen-Tan-Phuoc-thuoc-tinh-Tien-Giang/38820/noi-dung.aspx Nghị định 68-CP năm 1994 về việc thành lập huyện Tân Phước thuộc tỉnh Tiền Giang
09622-t-n-h-a-t-y-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)