User Tools

Site Tools


09691-nguy-n-v-n-nghi-la-gi

Nguyễn Văn Nghi là đại thần nhà Lê trung hưng trong lịch sử Việt Nam.

Nguyễn Văn Nghi người làng Ngọc Bội, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Năm 1554 đời Lê Trung Tông, ông đỗ nhất giáp chế khoa.

Là người đoan chính, trọng khuôn phép, ông được Trịnh Kiểm tin cậy giao cho làm Hiệu lý Viện hàn lâm.

Năm 1556, Lê Anh Tông lên ngôi. Ông được cử vào cung dạy học cho vua, được vua Lê trọng vọng[1]. Sang năm 1557, ông được lên chức Cấp sự hộ khoa kiêm quản lý tài chính.

Sau đó Nguyễn Văn Nghi đổi sang làm Tả thị lang bộ Binh, Tổng ký lục chính dinh.

Năm 1580 thời Lê Thế Tông, ông sang làm Tả thị lang Bộ Lại, vào hầu vua trong điện kinh diên, kiêm học sĩ Đông các. Lê Thế Tông còn trẻ, lại được ông giảng dạy.

Không rõ Nguyễn Văn Nghi mất năm nào, được truy tặng là Thượng thư bộ Công, gia thăng Thái bảo. Trong một năm đại hạn, người ta cầu ở đền thờ ông được mưa, nên vua Lê phong ông làm phúc thần[1].

Sử gia Phan Huy Chú nhận định về ông như sau[1]:

Ông là bậc danh nho đỗ cao, được 3 vua tri ngộ, sự nghiệp và tiếng tăm hơn cả các Nho thần đầu thời trung hưng
  1. ^ a ă â Phan Huy Chú, sách đã dẫn, tr 456
09691-nguy-n-v-n-nghi-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)