User Tools

Site Tools


09702-ph-ng-t-n-ph-ng-la-gi

Phú Đông là một xã thuộc huyện Tân Phú Đông, tỉnh Tiền Giang, đồng bằng sông Cửu Long, Việt Nam. Toàn xã có diện tích 29.49 km2 và dân số khoảng 5821 người[1].

Sau ngày 26 tháng 03 năm 1977, Phú Đông thuộc huyện Gò Công [2] đến ngày 13 tháng 04 năm 1979[3].

  • Ngày 26 tháng 03 năm 1977, Quyết định số 77-CP[2] của Hội đồng Chính phủ chuyển thị xã Gò Công thuộc tỉnh Tiền Giang thành thị trấn Gò Công, huyện lị của huyện Gò Công.

Phú Đông thuộc huyện Gò Công Đông từ ngày 13 tháng 04 năm 1979[3] đến ngày 21 tháng 01 năm 2008[4].

  • Quyết định số 155-CP[3] ngày 13 tháng 04 năm 1979 của Hội đồng Chính phủ, xã Phú Đông thuộc huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang.
  • Ngày 09 tháng 03 năm 1992, trích một phần diện tích và dân số xã Phú Đông, huyện Gò Công Đông để thành lập xã Phú Tân[5]

Phú Đông thuộc huyện Tân Phú Đông từ ngày 21 tháng 01 năm 2008[4] đến nay.

  • Nghị định 09/2008/NĐ-CP[4] ngày 21 tháng 01 năm 2008 của Chính phủ về việc chuyển xã Phú Đông thuộc huyện Gò Công Đông về huyện Tân Phú Đông quản lý.
  1. ^ Diện tích và Dân số Xã Phú Đông thuộc Huyện Tân Phú Đông, Theo Trang Chính phủ.
  2. ^ a ă Quyết định 77-CP năm 1977 về việc chuyển thị xã Gò Công thuộc tỉnh Tiền Giang thành thị trấn Gò Công thuộc huyện Gò Công cùng tỉnh do Hội đồng Chính phủ ban hành
  3. ^ a ă â Quyết định 155-CP năm 1979 về việc chia huyện Gò Công thuộc tỉnh Tiền Giang thành huyện Gò Công Đông và huyện Gò Công Tây do Hội đồng Chính phủ ban hành
  4. ^ a ă â Nghị định 09/2008/NĐ-CP về việc điều chỉnh địa giới hành chính huyện Gò Công Đông và Gò Công Tây để mở rộng thị xã Gò Công và thành lập huyện Tân Phú Đông, tỉnh Tiền Giang
  5. ^ http://www.tiengiang.gov.vn/xemtin.asp?cap=3&idcha=2058&id=2140
09702-ph-ng-t-n-ph-ng-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)