User Tools

Site Tools


09710-microgaza-la-gi

Microgaza là một chi ốc biển, là động vật thân mềm chân bụng sống ở biển trong họ Solariellidae.[1]

Các loài trong chi Microgaza gồm có:

  1. ^ Microgaza . World Register of Marine Species, truy cập 22 tháng 4 năm 2010.
  2. ^ Microgaza corona Lee Y.C. & Wu W.L., 2001. World Register of Marine Species, truy cập 22 tháng 4 năm 2010.
  3. ^ Microgaza fulgens Dall, 1907. World Register of Marine Species, truy cập 22 tháng 4 năm 2010.
  4. ^ Microgaza gotoi Poppe, Tagaro & Dekker, 2006. World Register of Marine Species, truy cập 22 tháng 4 năm 2010.
  5. ^ Microgaza iridescens (Habe, 1968). World Register of Marine Species, truy cập 22 tháng 4 năm 2010.
  6. ^ Microgaza konos Vilvens, 2009. World Register of Marine Species, truy cập 22 tháng 4 năm 2010.
  7. ^ Microgaza norfolkensis Marshall, 1999. World Register of Marine Species, truy cập 22 tháng 4 năm 2010.
09710-microgaza-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)