User Tools

Site Tools


09732-nh-t-ninh-la-gi

Nhựt Ninh là một xã thuộc huyện Tân Trụ, tỉnh Long An, Việt Nam. Cách Sài Gòn khoảng 30 km về hướng Nam Tây Nam, Tân An khoảng 20 km về hướng Đông Đông Nam. Phía Đông và Nam giáp Sông Vàm Cỏ Đông, Sông Vàm Cỏ Tây; phía Tây giáp Đức Tân, Tân Trụ; phía Bắc giáp Tân Phước Tây.

Nhựt Ninh có vị trí địa lý thuận lợi cho phát triển kinh tế: giáp hai con sông lớn Vàm Cỏ Đông và Vàm Cỏ Tây, là hai tuyến đường thủy lớn; gần kề Sài Gòn và Tân An. Tuy nhiên, kết nối giao thông chưa tốt nên gây ảnh hưởng lớn đến sự phát triển kinh tế, Nhựt Ninh nói riêng và Tân Trụ nói chung.

Tên gọi Nhựt Ninh là sự kết hợp của Đái Nhựt và Bình Ninh, là hai địa danh xưa thuộc vùng này. Ngày nay vẫn còn hai di tích là Đình Thần Đái Nhựt và Đình Thần Bình Ninh.

- Xã Nhựt Ninh thuộc huyện Tân Trụ đến ngày 11 tháng 3 năm 1977[1].

  • Quyết định 54-CP[1] ngày 11 tháng 3 năm 1977 của Hội đồng Chính phủ sáp nhập huyện Tân Trụ với huyện Tân Trụ, lấy tên là huyện Tân Châu.

- Xã Nhựt Ninh thuộc huyện Tân Châu từ ngày 11 tháng 3 năm 1977[1] đến ngày 19 tháng 9 năm 1980[2].

  • Quyết định 298/CP[2] ngày 19 tháng 9 năm 1980 của Hội đồng Chính phủ đổi tên huyện Tân Tân Trụ huyện Vàm Cỏ.

- Xã Nhựt Ninh thuộc huyện Vàm Cỏ từ ngày 19 tháng 9 năm 1980[2] đến ngày 4 tháng 4 năm 1989[3].

  • Quyết định 36/HĐBT[3] ngày 4 tháng 4 năm 1989 của Hội đồng Bộ trưởng chia huyện Vàm Cỏ trở lại 2 huyện cũ.

- Xã Nhựt Ninh thuộc huyện Tân Trụ từ ngày 4 tháng 4 năm 1989[3] đến nay.

09732-nh-t-ninh-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)