User Tools

Site Tools


09760-t-ng-ho-g-c-ng-ng-la-gi

Tăng Hoà là một xã thuộc huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang, đồng bằng sông Cửu Long, Việt Nam.

Xã Tăng Hoà có 1.745,67 ha diện tích tự nhiên và 9.568 người[3].

Địa giới hành chính xã Tăng Hòa:

Tăng Hoà tái lập ngày 14 tháng 01 năm 2002 thuộc huyện Gò Công Đông đến nay.

  • Quyết định số 77-CP[4] ngày 26 tháng 03 năm 1977 của Hội đồng Chính phủ chuyển xã Tăng Hoà thuộc huyện Gò Công.
  • Quyết định số 155-CP[5] ngày 13 tháng 04 năm 1979 của Hội đồng Chính phủ chuyển xã Tăng Hoà thuộc Gò Công Đông
  • Quyết định 23-HĐBT[6] ngày 13 tháng 2 năm 1987 của Hội đồng Bộ trưởng giải thể xã Tăng Hoà của huyện Gò Công Đông thuộc tỉnh Tiền Giang để thành lập thị trấn Tân Hoà (thị trấn huyện lỵ huyện Gò Công Đông).
  • Nghị định số 07/2002/NĐ-CP[3] của Chính phủ ngày 14 tháng 01 năm 2002 tái lập xã Tăng Hoà thuộc huyện Gò Công Đông từ 1.745,67 ha diện tích tự nhiên và 9.568 người của thị trấn Tân Hoà.
09760-t-ng-ho-g-c-ng-ng-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)