User Tools

Site Tools


09788-ph-ng-7-t-n-an-la-gi

Phường 7 là một phường thuộc thành phố Tân An, tỉnh Long An, đồng bằng sông Cửu Long, Việt Nam.

Theo số liệu điều tra và ngày 1 tháng 4, năm 2014, Phường 7 có diện tích 3,7267 km², dân số là 6.050 người[1][2].

Địa giới hành chính phường 7:

  • Nghị định số 60/2006/NĐ-CP[3] của Chính phủ ngày 19 tháng 06 năm 2006 thành lập Phường 7 thuộc thị xã Tân An trên cơ sở điều chỉnh 185,09 ha diện tích tự nhiên và 1.475 người của xã An Vĩnh Ngãi; 45,65 ha diện tích tự nhiên và 343 người của xã Bình Tâm; 141,93 ha diện tích tự nhiên và 2.410 người của phường 3.
  • Nghị quyết số 38/NQ-CP[4] của Chính phủ ngày 24 tháng 08 năm 2009, Phường 7 thuộc thành phố Tân An, tỉnh Long An.
09788-ph-ng-7-t-n-an-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)