User Tools

Site Tools


09803-b-nh-t-m-la-gi

Bình Tâm là một xã thuộc thành phố Tân An, tỉnh Long An, đồng bằng sông Cửu Long, Việt Nam.

Theo số liệu điều tra vào tháng 7 năm 2014, Bình Tâm có diện tích 5.9564 km², dân số là 6.548 người[1][2]

Địa giới hành chính xã Bình Tâm:

  • Quyết định 05-HĐBT[3] ngày 14 tháng 1 năm 1983 của Chủ tịch Hội đồng bộ trưởng chuyển xã Bình Tâm của huyện Vàm Cỏ về thị xã Tân An quản lý.
  • Nghị định số 60/2006/NĐ-CP[4] của Chính phủ ngày 19 tháng 06 năm 2006 tách 45,65 ha diện tích tự nhiên và 343 người của xã Bình Tâm cùng với một phần phường 3, xã An Vĩnh Ngãi thành lập phường 7 thuộc thị xã Tân An.
  • Nghị quyết số 38/NQ-CP[5] của Chính phủ ngày 24 tháng 8 năm 2009, xã Bình Tâm thuộc thành phố Tân An, tỉnh Long An
09803-b-nh-t-m-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)